Quyết định 21/QĐ-KTNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 21/QĐ-KTNN

Tiêu đề: Quyết định 21/QĐ-KTNN năm 2006 về kế hoạch kiểm toán năm 2006 do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành Số hiệu: 21/QĐ-KTNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Kiểm toán Nhà nước Người ký: Đỗ Bình Dương Ngày ban hành: 07/02/2006 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán

Mục lục Quyết định 21/QĐ-KTNN năm 2006 về kế hoạch kiểm toán năm 2006 do Tổng kiểm toán Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2006
 • Điều 1. Quyết định Kế hoạch kiểm toán năm 2006 của Kiểm toán Nhà nước như Phụ lục kèm theo Quyết định ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Bộ trưởng các Bộ; Thủ trưởng các cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban nhân ...
 • KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN NĂM 2006
 • A. KIỂM TOÁN LĨNH VỰC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • I. KIỂM TOÁN BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NSNN NĂM 2005
 • II. KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, TIỀN VÀ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC NĂM NGÂN SÁCH 2005 CỦA CÁC BỘ, CƠ QUAN TRUNG ...
 • III. Kiểm toán ngân sách nhà nước, tiền và tài sản nhà nước năm ngân sách 2005 của các tỉnh, thành phố ...
 • IV. TRÌNH Ý KIẾN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC ĐỂ QUỐC HỘI XEM XÉT, QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ ...
 • B. KIỂM TOÁN CHUYÊN ĐỀ
 • C. KIỂM TOÁN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ XDCB VÀ DỰ ÁN
 • D. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2005 CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH - NGÂN ...
 • E. KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2005 CÁC ĐƠN VỊ THUỘC BỘ QUỐC PHÒNG, BỘ CÔNG AN VÀ KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG
 • I. KHỐI QUỐC PHÒNG
 • II. KHỐI CÔNG AN
 • III. KHỐI CƠ QUAN ĐẢNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 21/QĐ-KTNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 21/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 21/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 21/QĐ-KTNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 21/QĐ-KTNN

Đang cập nhật