Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Tiêu đề: Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6 năm 1999 ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành Số hiệu: 247/1999/QĐ-NHNN6 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Đỗ Quế Lượng Ngày ban hành: 14/07/1999 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6 năm 1999 ban hành Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Chế độ giao nhận, bảo quản, vận chuyển tiền mặt, tài sản quý ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế các Quyết định sau ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân ...
 • CHẾ ĐỘ GIAO NHẬN, BẢO QUẢN, VẬN CHUYỂN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Chế độ này quy định việc giao nhận tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Nhà nước ...
 • Điều 2. Các loại tiền mặt (tiền giấy và tiền kim loại); tài sản quý (kim khí quý, đá quý, ngoại tệ, các ...
 • Điều 3. Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng phải bố trí, xây dựng kho tiền; nơi giao dịch tiền mặt, ...
 • Điều 4. Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố có trách nhiệm ...
 • Điều 5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định thành lập hoặc giải thể Quỹ dự trữ phát hành, Quỹ nghiệp ...
 • Điều 6. Không được bố trí vợ, chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của Giám đốc, Phó Giám đốc ngân hàng ...
 • Chương II KIỂM ĐẾM, ĐÓNG GÓI VÀ GIAO NHẬN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Mục I. QUY ĐỊNH VỀ ĐÓNG GÓI, NIÊM PHONG TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Điều 7. Quy cách đóng bó tiền mặt:
 • Điều 8. Niêm phong bó, bao tiền và các phương tiện bảo quản tài sản trong kho quỹ ngân hàng:
 • Điều 9. 1. Quy cách đóng gói bao tiền:
 • Điều 10. Việc đóng gói, kiểm đếm, giao nhận các loại vàng bạc, đá quý, kim loại quý khác, ngọc trai, ...
 • Điều 11. Đóng bó, niêm phong ngoại tệ thực hiện như đóng bó, niêm phong tiền mặt; đóng gói và niêm phong ...
 • Mục II. KIỂM ĐẾM VÀ GIAO NHẬN TIỀN MẶT, NGOẠI TỆ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ
 • Điều 12. Kiểm đếm, giao nhận tiền mặt giữa ngân hàng với khách hàng (cá nhân, đơn vị, tổ chức kinh tế ...
 • Điều 13. Giao nhận tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước với tổ chức tín dụng; giữa các tổ chức tín dụng; ...
 • Điều 14. Giao nhận tiền mặt giữa Ngân hàng Nhà nước, tổ chức tín dụng Nhà nước với các tổ chức tín dụng ...
 • Điều 15. Kiểm đếm trong giao nhận tiền mặt theo bao hay theo bó tiền nguyên niêm phong (ghi rõ trong ...
 • Điều 16. Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước thành lập Hội đồng kiểm đếm tờ số tiền đã nhận theo phương thức ...
 • Điều 17. Xử lý khi kiểm đếm tờ của từng bó tiền:
 • Điều 18. Trường hợp đã nhận theo bao tiền nguyên niêm phong kẹp chì mà phải tổ chức kiểm đếm tờ: Hội ...
 • Điều 19. Người chứng kiến là người đại diện cho ngân hàng bên giao đến chứng kiến việc tổ chức kiểm đếm ...
 • Điều 20. Người chứng kiến phải trực tiếp xem xét, chứng kiến việc đếm kiểm. Nếu Hội đồng xác định về ...
 • Điều 21. Trường hợp các ngân hàng tín nhiệm lẫn nhau, Kho bạc Nhà nước tín nhiệm tiền của ngân hàng không ...
 • Điều 22. Kiểm đếm, giao nhận ngoại tệ, giấy tờ có giá:
 • Chương III QUẢN LÝ TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Mục I. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Điều 23. Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước là người ...
 • Điều 24. Trưởng phòng Kế toán chịu trách nhiệm quản lý, giám sát đảm bảo an toàn tuyệt đối tài sản trong ...
 • Điều 25. Thủ kho tiền hoặc thủ quỹ ngân hàng là người chịu trách nhiệm chính đảm bảo an toàn tuyệt đối ...
 • Điều 26. Trưởng phòng Tiền tệ - kho quỹ hoặc Trưởng phòng Ngân quỹ; có nhiệm vụ như sau:
 • Điều 27. Tùy theo yêu cầu, quy mô hoạt động quản lý hay kinh doanh của các cấp ngân hàng mà tổ chức mô ...
 • Điều 28. Trưởng quỹ là người điều hành mọi công việc thu - chi tiền mặt, bảo quản an toàn tiền mặt, tài ...
 • Điều 29. Đối với các ngân hàng có tổ chức nhiều tổ thu, tổ chi bố trí thủ quỹ làm Tổ trưởng tổ thu hay ...
 • Điều 30. Tổ kiểm ngân có nhiệm vụ tổ chức kiểm đếm tờ, chọn lọc số tiền đã nhận của khách hàng theo túi ...
 • Điều 31. Nhiệm vụ chủ yếu của kiểm ngân là kiểm đếm, đóng gói, sắp xếp tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ ...
 • Điều 32. Nhân viên bốc xếp vận chuyển (còn gọi là phụ kho) trực tiếp giúp thủ quỹ, thủ kho tiền về các ...
 • Điều 33. Khi đã ứng dụng công nghệ thông tin, mô hình tổ chức nghiệp vụ ở Phòng Tiền tệ - kho quỹ ngân ...
 • Điều 34. Thủ kho tiền ở Kho tiền Trung ương do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước bổ nhiệm, theo đề nghị của ...
 • Điều 35. Việc lựa chọn thủ quỹ, thủ kho tiền, kiểm ngân, phụ kho của các ngân hàng và Kho tiền Trung ...
 • Điều 36. Quy định ủy quyền của các thành viên tham gia quản lý kho quỹ:
 • Mục II. NGUYÊN TẮC THU - CHI TIỀN MẶT, GIẤY TỜ CÓ GIÁ VÀ TÀI SẢN QUÝ TRONG CÁC QUỹ NGÂN HÀNG
 • Điều 37. Mọi khoản thu, chi tiền mặt, mua bán tài sản quý, giấy tờ có giá (gọi tắt là tiền mặt, tài sản ...
 • Điều 38. Mỗi chứng từ kế toán thu tiền mặt hoặc nhập kho tài sản phải kèm theo một Bảng kê phân loại ...
 • Điều 39. Tiền mặt thu vào hay chi ra (hoặc xuất nhập tài sản khác), phải đảm bảo đủ và đúng với tổng ...
 • Điều 40. Không thu vào các quy ngân hàng các loại tiền của khách hàng đem nộp không đủ tiêu chuẩn lưu ...
 • Điều 41. Thu, chi tiền mặt, ngoại tệ, giấy tờ có giá qua quỹ ngân hàng đều phải đếm kiểm qua tay hai ...
 • Điều 42. Việc ghi chép sổ sách và xử lý chứng từ của từng môn thu hay chi tiền mặt tài sản phải theo ...
 • Chương IV BẢO QUẢN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Mục I. TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHO TIỀN, NƠI GIAO DỊCH VÀ CÁC HỆ THỐNG THIẾT BỊ, PHƯƠNG TIỆN KỸ THUẬT, ĐẢM ...
 • Điều 43. Kho tiền, nơi giao dịch, các hệ thống thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo an toàn kho quỹ ...
 • Mục II. BẢO QUẢN TIỀN MẶT VÀ TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHI GIAO DỊCH
 • Điều 44. 1. Giám đốc ngân hàng, Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Tiền tệ, thủ quỹ, kiểm ngân và những ...
 • Điều 45. Trong giờ làm việc, tất cả tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá phải được xếp gọn gàng ngăn ...
 • Điều 46. Tổ thu không được giao tiền trực tiếp cho tổ chi (hoặc ngược lại) mà chỉ nhận hoặc giao trực ...
 • Điều 47. Các phương tiện bảo quản tiền mặt, tài sản tại nơi giao dịch như két, tủ sắt, xe lưới sắt, phải ...
 • Mục III. SẮP XẾP, BẢO QUẢN TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG KHO TIỀN NGÂN HÀNG
 • Điều 48. Tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá, từng loại phải được bảo quản riêng biệt trong kho tiền ...
 • Điều 49. Các loại tiền mặt, tài sản khác bảo quản trong kho tiền ngân hàng phải được chọn lọc, đánh giá ...
 • Mục IV. SỬ DỤNG, BẢO QUẢN CHÌA KHÓA KHO TIỀN
 • Điều 50. Cửa kho tiền có hai lớp cánh và ba ổ khóa. Lớp cánh cửa ngoài có hai ổ khóa, do Giám đốc ngân ...
 • Điều 51. Mỗi ổ khóa cửa kho tiền, cửa gian kho, và khóa các phương tiện bảo quản (két, tủ sắt) nói trên ...
 • Điều 52. Chìa khóa sử dụng hàng ngày của cửa kho tiền, từng thành viên giữ chìa khóa phải bảo quản chu ...
 • Điều 53. 1. Chìa khóa đang sử dụng của các tủ, két sắt (nếu có) của gian kho nào thì được bó chung trong ...
 • Điều 54. Mỗi lần cần bàn giao chìa khóa kho tiền theo quy định, hai bên phải trực tiếp giao, nhận chìa ...
 • Điều 55. Quy định niêm phong chìa khóa dự phòng của cửa kho tiền:
 • Điều 56. Sau khi niêm phong và lập biên bản, các hộp sắt chìa khóa dự phòng phải được Giám đốc ngân hàng ...
 • Điều 57. Kho tiền Trung ương gửi chìa khóa dự phòng cửa kho tiền tại kho tiền chi nhánh Ngân hàng Nhà ...
 • Điều 58. Quy định bảo quản các chìa khóa dự phòng của các khóa khác trong kho tiền: Giám đốc, Trưởng ...
 • Điều 59. Chỉ được mở các hộp sắt đựng chìa khóa trong các trường hợp sau đây:
 • Điều 60. Nghiêm cấm việc làm thêm chìa khóa. Trường hợp chìa của ổ khóa lắp trên 2 lớp cánh cửa kho tiền ...
 • Điều 61. Các cán bộ được giao nhiệm vụ bảo quản và sử dụng chìa khóa có trách nhiệm bảo đảm an toàn bí ...
 • Điều 62. Giám đốc ngân hàng phải theo dõi, kiểm tra, tuyệt đối không được để xảy ra tình trạng vì điều ...
 • Điều 63. Các ổ khóa cửa kho tiền, các ổ khóa khác trong kho quỹ ngân hàng bị lộ bí mật hoặc bị mất chìa ...
 • Điều 64. Để có thể mở được kho tiền ngay khi có công việc khẩn cấp, cần trang bị phương tiện thông tin ...
 • Mục V. VÀO, RA KHO TIỀN
 • Điều 65. Chỉ có các cán bộ, nhân viên quy định dưới đây, khi cần thiết mới được vào kho tiền:
 • Điều 66. Các trường hợp được vào kho tiền:
 • Điều 67. Mỗi lần vào, ra kho tiền, phải đăng ký và ký nhận vào sổ “Đăng ký vào kho tiền”. Nội dung sổ ...
 • Điều 68. 1. Không được mang theo tài sản riêng như tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá (ngoài đồ trang ...
 • Mục VI. CANH GÁC, BẢO VỆ KHO TIỀN, NƠI GIAO DỊCH
 • Điều 69. Ngoài giờ làm việc, phải khóa cửa trụ sở làm việc (trụ sở kiêm kho tiền) và không ai được tự ...
 • Điều 70. Mỗi kho tiền cần bố trí một nhân viên an toàn kho tiền, là người chịu trách nhiệm trước Giám ...
 • Điều 71. Kho tiền phải được canh gác, bảo vệ thường xuyên, nghiêm ngặt 24/24 giờ/ ngày kể cả ngày nghỉ ...
 • Điều 72. Việc canh gác, bảo vệ kho tiền chủ yếu do lực lượng bảo vệ chuyên trách ngân hàng đảm nhiệm ...
 • Điều 73. Việc bảo vệ kho tiền được kết hợp chặt chẽ với việc bảo vệ chung trụ sở cơ quan. Ngân hàng phối ...
 • Điều 74. Những người được giao nhiệm vụ chuyên trách bảo vệ kho cũng như cán bộ, nhân viên khác được ...
 • Điều 75. Các cán bộ, nhân viên (kể cả cán bộ lãnh đạo) được huy động canh gác bảo vệ kho ngoài giờ làm ...
 • Chương V GIAO NHẬN, BẢO QUẢN TÀI SẢN QUÝ CỦA KHÁCH HÀNG GỬI
 • Điều 76. Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng xem xét điều kiện kho tiền, phương tiện bảo quản của các đơn ...
 • Điều 77. Tổ chức tín dụng làm dịch vụ bảo quản hiện vật quý, chứng từ có giá và cho thuê két, tủ sắt ...
 • Điều 78. Hộp bảo quản tài sản và niêm phong:
 • Điều 79. Về cách nhận và giao trả lại tài sản cho khách hàng.
 • Điều 80. Bộ phận kế toán và bộ phận kho quỹ của tổ chức tín dụng nơi nhận bảo quản hiện vật quý, chứng ...
 • Chương VI VẬN CHUYỂN HÀNG ĐẶC BIỆT
 • Điều 81. Hàng đặc biệt nói trong chương VI này bao gồm: tiền mặt, tài sản quý giấy tờ có giá trong kho ...
 • Điều 82. Việc tổ chức vận chuyển hàng đặc biệt trong ngành ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu:
 • Điều 83. Việc tổ chức vận chuyển hàng đặc biệt phải tuân theo quy trình hoàn chỉnh: bắt đầu từ khi nhận ...
 • Điều 84. 1. Vận chuyển hàng đặc biệt từ Kho tiền Trung ương đến các Chi nhánh Ngân hàng nhà nước, giữa ...
 • Điều 85. Trong khi giao nhận và vận chuyển hàng đặc biệt, người áp tải hàng phải có giấy ủy quyền của ...
 • Điều 86. Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ có nhiệm vụ tổ chức tiếp nhận, vận chuyển hàng đặc biệt từ ...
 • Điều 87. Nhà in ngân hàng chịu trách nhiệm tổ chức vận chuyển hàng đặc biệt trong phạm vi quản lý của ...
 • Điều 88. 1. Tổng giám đốc tổ chức tín dụng có trách nhiệm tổ chức vận chuyển hàng đặc biệt của hệ thống ...
 • Mục II. PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, BẢO QUẢN HÀNG ĐẶC BIỆT
 • Điều 89. Vận chuyển hàng đặc biệt phải sử dụng xe chuyên dùng, chủ yếu bằng ôtô chuyên dùng đủ tiêu chuẩn ...
 • Điều 90. 1. Vận chuyển bằng ôtô chuyên dùng, hàng đặc biệt phải được đóng bao, niêm phong kẹp chì. Trong ...
 • Mục III. NHIỆM VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ VÀ CÁ NHÂN TRONG VẬN CHUYỂN HÀNG ĐẶC BIỆT
 • Điều 91. 1. Những người tổ chức và tham gia trong việc vận chuyển phải tuyệt đối giữ bí mật các yếu tố ...
 • Điều 92. Những cá nhân, đơn vị làm nhiệm vụ vận chuyển ở các ngân hàng phải thường xuyên chuẩn bị đầy ...
 • Điều 93. Phải bố trí, tổ chức vận chuyển hàng đặc biệt vào ban ngày, không được đi trên đường ban đêm ...
 • Điều 94. Các ngân hàng (nhất là Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước) trên địa bàn có tuyến đường xe hàng đặc ...
 • Điều 95. Khi hàng đến nơi nhận, đơn vị nhận hàng phải huy động cán bộ công nhân viên trong đơn vị tiếp ...
 • Điều 96. Các xe hàng đặc biệt của hệ thống Ngân hàng Nhà nước, phải do cảnh sát có vũ trang bảo vệ; tùy ...
 • Điều 97. Trên mỗi xe vận chuyển hàng đặc biệt, không kể đoạn đường xa hay gần phải bố trí ít nhất một ...
 • Điều 98. 1. Người áp tải hàng đặc biệt là người được Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ phát hành và kho quỹ (đối ...
 • Điều 99. Trách nhiệm của lực lượng cảnh sát, bảo vệ hàng đặc biệt trên đường vận chuyển:
 • Điều 100. Người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng đặc biệt có trách nhiệm:
 • Điều 101. Trường hợp phải bố trí xe hộ tống, xe hộ tống phải đi sau cùng và luôn bám sát xe hàng hoặc ...
 • Điều 102. Trường hợp cần thiết vận chuyển hàng đặc biệt bằng máy bay, ngân hàng phải ký kết hợp đồng ...
 • Điều 103. Ngân hàng tổ chức vận chuyển phải mở sổ theo dõi từng chuyến hàng, từ khâu bố trí nhân lực ...
 • Điều 104. Trường hợp vận chuyển trên đường ngoài giờ, tổ chức canh gác bảo vệ xe hàng ban đêm, những ...
 • Chương VII KIỂM TRA, KIỂM KÊ, BÀN GIAO, XỬ LÝ THỪA THIẾU TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG ...
 • Mục I. KIỂM TRA, KIỂM KÊ, BÀN GIAO TÀI SẢN TRONG KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Điều 105. Giám đốc ngân hàng phải có kế hoạch và tổ chức thực hiện kiểm tra công tác đảm bảo an toàn ...
 • Điều 106. Quy định định kỳ kiểm tra, kiểm kê như sau:
 • Điều 107. Khi có thay đổi hẳn hoặc tạm thời một trong ba người (Giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, thủ quỹ ...
 • Điều 108. Mỗi lần kiểm tra, kiểm kê, bàn giao tài sản kho quỹ và các trường hợp khác phải tổ chức kiểm ...
 • Điều 109. Quy định về nội dung, phương pháp kiểm tra, kiểm kê.
 • Điều 110. Hàng tháng, vào cuối ngày làm việc cuối tháng, việc kiểm kê Quỹ dự trữ phát hành tại Kho tiền ...
 • Điều 111. Định kỳ 6 tháng một lần (vào ngày 01 tháng 01 và ngày 01 tháng 7 năm) hoặc đột xuất, Thống ...
 • Điều 112. Cuối giờ làm việc hàng ngày, khi Quỹ nghiệp vụ ngân hàng đã ngưng giao dịch với khách hàng ...
 • Mục II. XỬ LÝ THỪA THIẾU TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY TỜ CÓ GIÁ TRONG KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Điều 113. Xử lý thừa thiếu tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trong giao nhận, đếm kiểm:
 • Điều 114. Các trường hợp khác khi phát hiện thừa, thiếu tiền và tài sản trong kho quỹ ngân hàng, trên ...
 • Điều 115. Đối với các cá nhân có hành vi vi phạm chế độ quản lý, bảo quản, vận chuyển tiền và tài sản ...
 • Điều 116. Vừa chịu kỷ luật hành chính vừa phải bồi thường ngay 100% giá trị tài sản thiếu mất cho ngân ...
 • Điều 117. Trường hợp do sơ xuất trong giao nhận, đếm kiểm dẫn đến thiếu mất tiền mặt, tài sản quý, giấy ...
 • Điều 118. Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng phòng Kế toán, Trưởng phòng Tiền tệ (Ngân quỹ), có trách nhiệm ...
 • Điều 119. Đối với cán bộ, nhân viên làm công tác kho quỹ ngân hàng, nếu tham ô, lợi dụng tiền mặt, tài ...
 • Điều 120. Những cán bộ, nhân viên ngân hàng và chiến sỹ cảnh sát làm nhiệm vụ vận chuyển hàng đặc biệt ...
 • Điều 121. Tất cả cán bộ, nhân viên làm công tác kho quỹ quy định ở Chế độ này được hưởng chế độ phụ cấp ...
 • Điều 122. Giám đốc ngân hàng tổ chức sơ kết 6 tháng và tổng kết hàng năm về công tác an toàn kho quỹ ...
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 123. Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ phát hành và Kho quỹ có trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thực ...
 • Điều 124. Tổng Giám đốc tổ chức tín dụng quy định trong hệ thống về quy trình nghiệp vụ thu chi tiền ...
 • PHỤ LỤC SỐ 1 QUY TRÌNH THU CHI TIỀN MẶT CỦA NGÂN HÀNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG
 • PHỤ LỤC SỐ 2 THU, CHI NGOẠI TỆ, CÁC LOẠI CHỨNG TỪ CÓ GIÁ TRỊ NGOẠI TỆ
 • PHỤ LỤC SỐ 3 QUY TRÌNH LUÂN CHUYỂN CHỨNG TỪ VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU THU - CHI TIỀN MẶT, TÀI SẢN QUÝ, GIẤY ...
 • PHỤ LỤC SỐ 4 QUY TRÌNH, THỦ TỤC GIAO NHẬN TIỀN MẶT CỦA KHÁCH HÀNG THEO TÚI NIÊM PHONG
 • PHỤ LỤC SỐ 5 CÁC LOẠI SỔ SÁCH VÀ BÁO CÁO TRONG NGHIỆP VỤ KHO QUỹ NGÂN HÀNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 247/1999/QĐ-NHNN6

Đang cập nhật