Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Tiêu đề: Quyết định 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành Số hiệu: 1807/2005/QĐ-CT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Ninh Người ký: Nguyễn Công Ngọ Ngày ban hành: 07/09/2005 Lĩnh vực: Tài chính, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1807/2005/QĐ-CT về việc thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch giai đoạn 2005 - 2007 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

  • QUYẾT ÐỊNH V/V THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM KHOÁN BIÊN CHẾ VÀ KINH PHÍ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH CỦA SỞ THƯƠNG MẠI - DU ...
  • Ðiều 1: Thực hiện thí điểm khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với Sở Thương mại - Du lịch ...
  • Ðiều 2: Việc thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính của Sở Thương mại - Du lịch phải ...
  • Ðiều 3: Biên chế giao khoán.
  • Ðiều 4: Nội dung và mức giao khoán kinh phí.
  • Ðiều 5: Ngoài mức khoán quy dinh tại Ðiều 4 Quyết định này, don vị còn được sử dụng nguồn kinh phí sau ...
  • Ðiều 6: Sở Thương mại - Du lịch được chủ động sử dụng kinh phí giao khoán để đảm bảo các hoạt động thường ...
  • Ðiều 7: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, thời điểm thực hiện khoán biên chế và kinh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1807/2005/QĐ-CT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1807/2005/QĐ-CT

Đang cập nhật