Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT về Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 62/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 28/12/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT về Quy định quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục ...
 • Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2013 và thay thế Quyết định số 76 ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Thủ trưởng các đơn ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUY TRÌNH VÀ CHU KỲ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP CHUYÊN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục
 • Điều 4. Mục đích và nguyên tắc kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 5. Quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 6. Công khai kết quả triển khai kiểm định chất lượng giáo dục
 • Chương II TỰ ĐÁNH GIÁ
 • Điều 7. Quy trình tự đánh giá
 • Điều 8. Thành lập Hội đồng tự đánh giá
 • Điều 9. Chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá
 • Điều 10. Các bước triển khai hoạt động tự đánh giá
 • Điều 11. Kế hoạch tự đánh giá
 • Điều 12. Thông tin và minh chứng
 • Điều 13. Viết báo cáo tự đánh giá
 • Điều 14. Lưu trữ và sử dụng báo cáo tự đánh giá trong nội bộ cơ sở giáo dục
 • Điều 15. Các hoạt động sau khi hoàn thành báo cáo tự đánh giá
 • Chương III ĐÁNH GIÁ NGOÀI VÀ ĐÁNH GIÁ LẠI
 • Điều 16. Điều kiện để cơ sở giáo dục được phép đăng ký đánh giá ngoài
 • Điều 17. Thẩm định báo cáo tự đánh giá và ký hợp đồng đánh giá ngoài giữa tổ chức kiểm định chất lượng ...
 • Điều 18. Quy trình đánh giá ngoài
 • Điều 19. Thành lập đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 20. Các bước triển khai đánh giá ngoài
 • Điều 21. Đánh giá lại kết quả đánh giá của đoàn đánh giá ngoài
 • Điều 22. Sử dụng kết quả đánh giá ngoài và đánh giá lại
 • Điều 23. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục đối với hoạt động đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có)
 • Chương IV THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 • Điều 24. Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục của tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 25. Hồ sơ thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục
 • Điều 26. Quy trình thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục
 • Chương V CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 • Điều 27. Điều kiện công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
 • Điều 28. Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 29. Trách nhiệm của cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục
 • Điều 30. Thu hồi Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 32. Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 33. Cơ sở giáo dục
 • Điều 34. Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục
 • Điều 35. Kinh phí hoạt động
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 62/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật