Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Tiêu đề: Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 59/2012/TT-BGDĐT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Nguyễn Vinh Hiển Ngày ban hành: 28/12/2012 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT về Quy định tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, công nhận trường tiểu học đạt ...
 • Điều 2. Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18 tháng 02 năm 2013.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG TIỂU HỌC ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Các mức độ công nhận
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục đích công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn quốc ...
 • Điều 5. Điều kiện và thời hạn công nhận
 • Điều 6. Thẩm quyền công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩn ...
 • Chương II TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC
 • Mục 1. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU
 • Điều 7. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 8. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
 • Điều 9. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
 • Điều 10. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 11. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
 • Mục 2. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
 • Điều 12. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 13. Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
 • Điều 14. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
 • Điều 15. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 16. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
 • Mục 3. TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 2
 • Điều 17. Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
 • Điều 18: Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
 • Điều 19. Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
 • Điều 20. Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
 • Điều 21. Tiêu chuẩn 5: Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
 • Chương III HỒ SƠ, QUY TRÌNH KIỂM TRA, CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐẠT MỨC CHẤT LƯỢNG TỐI THIỂU, TRƯỜNG ...
 • Điều 22. Hồ sơ
 • Điều 23. Trình tự, thủ tục kiểm tra, xét duyệt, công nhận
 • Điều 24. Nội dung kiểm tra, đánh giá
 • Điều 25. Kiểm tra, công nhận lại trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, đạt chuẩn quốc gia
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 26. Trách nhiệm của trường tiểu học
 • Điều 27. Trách nhiệm của phòng giáo dục và đào tạo
 • Điều 28. Trách nhiệm của sở giáo dục và đào tạo
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 59/2012/TT-BGDĐT

Đang cập nhật