Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Tiêu đề: Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Số hiệu: 17/2012/TT-BVHTTDL Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Văn hoá, Thể thao và du lịch Người ký: Hoàng Tuấn Anh Ngày ban hành: 27/12/2012 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL quy định về triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRIỂN LÃM, THI, LIÊN HOAN VÀ SỬ DỤNG TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Những hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động triển lãm, thi, liên hoan và sử dụng tác phẩm nhiếp ...
 • Điều 5. Quy định đối với một số hoạt động có liên quan khi tổ chức triển lãm, thi, liên hoan tác phẩm ...
 • Chương II TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
 • Mục 1. TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
 • Điều 6. Điều kiện tổ chức triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 7. Thẩm quyền cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 8. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 9. Hội đồng thẩm định tác phẩm nhiếp ảnh
 • Mục 2. ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM
 • Điều 10. Thẩm quyền cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
 • Điều 11. Trình tự, thủ tục cấp Giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm
 • Chương III THI, LIÊN HOAN TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH
 • Mục 1. THI, LIÊN HOAN TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
 • Điều 12. Thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 13. Trình tự, thủ tục đăng ký tổ chức thi, liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh
 • Mục 2. ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI DỰ THI, LIÊN HOAN
 • Điều 14. Thẩm quyền tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi ...
 • Điều 15. Thủ tục tiếp nhận thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi ...
 • Điều 16. Thông báo kết quả dự thi, liên hoan
 • Chương IV SỬ DỤNG TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TRÊN BÁO CHÍ, XUẤT BẢN PHẨM, SẢN PHẨM QUẢNG CÁO, ĐỂ CHUYỂN CHẤT ...
 • Điều 17. Quy định về việc sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh trên báo chí, xuất bản phẩm, sản phẩm quảng cáo ...
 • Điều 18. Hợp đồng sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng tác phẩm nhiếp ảnh
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Trách nhiệm thi hành
 • Mẫu số 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
 • Mẫu số 02 GIẤY PHÉP TRIỂN LÃM TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
 • Mẫu số 03 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM
 • Mẫu số 04 GIẤY PHÉP ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI TRIỂN LÃM
 • Mẫu số 05 ĐƠN ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC THI/LIÊN HOAN TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TẠI VIỆT NAM
 • Mẫu số 06 V/v: Trả lời đơn đề nghị tổ chức thi/liên hoan tác phẩm nhiếp ảnh
 • Mẫu số 07 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐƯA TÁC PHẨM NHIẾP ẢNH TỪ VIỆT NAM RA NƯỚC NGOÀI THI/LIÊN HOAN
 • Mẫu số 08 V/v Trả lời thông báo về việc đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài dự thi/liên ...
 • Mẫu số 09 GIẤY BIÊN NHẬN HỒ SƠ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL để xử lý:

Tin tức về Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 17/2012/TT-BVHTTDL

Đang cập nhật