Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người Số hiệu: 09/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 11/01/2013 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội

Mục lục Nghị định 09/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống mua bán người

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Chính sách khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 3. Kinh phí thực hiện chế độ hỗ trợ nạn nhân
 • Chương 2. CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
 • MỤC 1. CẤP, CẤP LẠI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, GIA HẠN GIẤY PHÉP THÀNH LẬP CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
 • Điều 4. Điều kiện thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 5. Thẩm quyền cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 6. Trình tự gửi, tiếp nhận, xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập
 • Điều 7. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập
 • Điều 8. Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép thành lập
 • Điều 9. Quyết định cấp Giấy phép thành lập
 • Điều 10. Các trường hợp không cấp Giấy phép thành lập
 • Điều 11. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập
 • Điều 12. Cấp lại Giấy phép thành lập
 • Điều 13. Gia hạn Giấy phép thành lập
 • MỤC 2. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ SỞ HỖ TRỢ NẠN NHÂN
 • Điều 14. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 16. Trách nhiệm của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Điều 17. Tạm thời đình chỉ hoạt động, thu hồi Giấy phép thành lập
 • Điều 18. Chấm dứt hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ HỖ TRỢ ĐỐI VỚI NẠN NHÂN
 • Điều 19. Chế độ hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại
 • Điều 20. Hỗ trợ y tế
 • Điều 21. Hỗ trợ tâm lý
 • Điều 22. Trợ giúp pháp lý
 • Điều 23. Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu
 • Điều 24. Hỗ trợ vay vốn
 • Chương 4. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ CÔNG TÁC HỖ TRỢ NẠN NHÂN
 • Điều 25. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 26. Trách nhiệm của các bộ, ngành
 • Điều 27. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 28. Hiệu lực thi hành
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành

Ngày 11/01/2013, Chính phủ ban hành Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ LĐTBXH.

Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống mua bán người về cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân; tổ chức, hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ, trình tự, thủ tục thực hiện chế độ hỗ trợ đối với nạn nhân.

Theo đó để thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân, tổ chức, cá nhân tham gia công tác hỗ trợ nạn nhân phải hội đủ các điều kiện: có trụ sở làm việc ổn định, thuận tiện giao thông; diện tích đất tự nhiên tối thiểu 15 m2/nạn nhân; diện tích phòng ở bình quân 05 m2/nạn nhân; có trang thiết bị, phương tiện phù hợp với nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân và có ít nhất 05 nhân viên, trong đó 02 nhân viên có trình độ từ cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành công tác xã hội.

Ngoài ra, khi hoạt động hỗ trợ nạn nhân Nghị định 09/2013/NĐ-CP quy định cơ sở hỗ trợ nạn nhân phải đảm bảo nguyên tắc: được thành lập, tổ chức theo nguyên tắc tự nguyện, tự trang trải kinh phí; hoạt động không vì mục đích lợi nhuận và chịu trách nhiệm trước pháp luật. và chỉ được thực hiện các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trong phạm vi Giấy phép thành lập; tuân thủ pháp luật, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác hỗ trợ nạn nhân của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Nạn nhân bị mua bán được hưởng các chế độ hỗ trợ như: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại; y tế; tâm lý; Trợ giúp pháp lý; học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu; Hỗ trợ vay vốn...

Nghị định 09/2013/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 09/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 09/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật