Thông tư 05/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 05/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 05/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 09/01/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 05/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Vốn chủ sở hữu của tổ chức tín dụng
 • Điều 4. Sử dụng vốn, tài sản
 • Điều 5. Quản lý doanh thu
 • Điều 6. Quản lý chi phí
 • Điều 7. Đồng tiền hạch toán
 • Điều 8. Chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo và công khai tài chính
 • Điều 9. Kiểm tra, xử lý vi phạm tài chính
 • Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục 1. Tình hình biến động nguồn vốn và sử dụng vốn
 • Phụ lục 2. Tình hình đầu tư góp vốn, mua cổ phần tại các đơn vị thành viên
 • Phụ lục 3. Tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước
 • Phụ lục 4. Tình hình thu nhập của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên hoặc Tổng giám đốc (Giám ...
 • Phụ lục 5. Các chỉ tiêu tổng hợp
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 05/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 05/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 05/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 05/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 05/2013/TT-BTC

Đang cập nhật