Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Tiêu đề: Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm xây dựng đơn vị, cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 do Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng ban hành Số hiệu: 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Văn Liên Ngày ban hành: 22/05/2001 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm xây dựng đơn vị, cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005 do Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CTCLC VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VẬN ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH SẢN ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này " Quy chế vận động và công nhận công trình, sản phẩm xây ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Các Ông chánh văn phòng Bộ Xây dựng, Công đoàn Xây dựng Việt Nam, các Sở Xây dựng, các doanh ...
 • QUY CHẾ VẬN ĐỘNG VÀ CÔNG NHẬN CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN ĐẢM BẢO VÀ ĐẠT CHẤT LƯỢNG ...
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1.Bản quy chế này quy định
 • Điều 2. Căn cứ ban hành Quy chế
 • Điều 3. Trách nhiệm của Ban chỉ đạo công trình chất lượng cao
 • Điều 4. Quy định về quy mô công trình, sản phẩm để công nhận công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng ...
 • Điều 5. Cấp và hình thức khen thưởng
 • Điều 6. Thời gian thẩm định, xét duyệt và công nhận
 • Chương 2: ĐIỀU KIỆN - TRÌNH TỰ ĐĂNG KÝ, LẬP HỒ SƠ - THẨM ĐỊNH VÀ XÉT DUYỆT ĐỂ CÔNG NHẬN, SẢN PHẨM XÂY ...
 • Điều 7. Điều kiện để đăng ký công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao
 • Điều 8. Thủ tục đăng ký công trình, sản phẩm thiết kế, xây dựng chất lượng cao
 • Điều 9. Hồ sơ đề nghị xét duyệt để công nhận công trình, sản phẩm xây dựng, đơn vị, tập thể, cá nhân ...
 • Điều 10. Yêu cầu và tiêu chuẩn thang điểm đánh giá chất lượng công trình xây dựng
 • Điều 11: Yêu cầu và Tiêu chuẩn - thang điểm đánh giá chất lượng sản phẩm thiết kế
 • Điều 12. Yêu cầu và tiêu chuẩn-thang điểm đánh giá chất lượng sản phẩm cơ khí và vật liệu xây dựng
 • Chương 3: TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 13. Tổ chức của Ban chỉ đạo
 • Điều 14. Kinh phí hoạt động chất lượng
 • Điều 15. Chế độ họp
 • Điều 16. Hoạt động của các Tiểu ban
 • Điều 17. Phê duyệt - công nhận
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC 1 ĐĂNG KÝ CHẤT LƯỢNG CAO CÔNG TRÌNH, SẢN PHẨM XÂY DỰNG VIỆT
 • PHỤ LỤC 2 BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ QUY MÔ VÀ KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG CỦA CÔNG TRÌNH

Ngày 22/05/2001, Căn cứ Nghị định số: 15/CP, Trưởng Ban Chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình sản phẩm xây dựng ban hành Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm ban hành quy chế vận động và công nhận công trình sản phẩm xây dựng đơn vị, cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành xây dựng trong kế hoạch 5 năm 2001 - 2005.

Bản quy chế này quy định:

1.1-Trách nhiệm của Ban chỉ đạo cuộc vận động đảm bảo và nâng cao chất lượng công trình, sản phẩm xây dựng.

1.2-Đối tượng công trình, sản phẩm xây dựng được đăng ký chất lượng cao. Các nguyên tắc và tiêu chuẩn để công nhận công trình, sản phẩm xây dựng, đơn vị, tập thể, cá nhân đảm bảo và đạt chất lượng cao của ngành xây dựng 2001- 2005 và thủ tục trình tự đăng ký.

1.3-Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo công trình, sản phẩm xây dựng đạt chất lượng cao là: Cục giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng - Bộ Xây dựng.

Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC có hiệu lực từ ngày 07/06/2001.

 

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC để xử lý:

Tin tức về Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 06/2001/QĐ-BCĐCTCLC

Đang cập nhật