Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 28/2012/TT-BKHCN

Tiêu đề: Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Số hiệu: 28/2012/TT-BKHCN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Khoa học và Công nghệ Người ký: Trần Việt Thanh Ngày ban hành: 12/12/2012 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Thông tư 28/2012/TT-BKHCN về Quy định công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP VỚI TIÊU CHUẨN ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Dấu hợp chuẩn, dấu hợp quy
 • Điều 5. Các phương thức đánh giá sự phù hợp
 • Điều 6. Áp dụng phương thức đánh giá sự phù hợp
 • Chương 2. CÔNG BỐ HỢP CHUẨN
 • Điều 7. Nguyên tắc công bố hợp chuẩn
 • Điều 8. Trình tự công bố hợp chuẩn
 • Điều 9. Hồ sơ đăng ký công bố hợp chuẩn
 • Điều 10. Xử lý hồ sơ công bố hợp chuẩn
 • Điều 11. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp chuẩn
 • Chương 3. CÔNG BỐ HỢP QUY
 • Điều 12. Nguyên tắc công bố hợp quy
 • Điều 13. Trình tự công bố hợp quy
 • Điều 14. Hồ sơ đăng ký công bố hợp quy
 • Điều 15. Xử lý hồ sơ công bố hợp quy
 • Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân công bố hợp quy
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 17. Trách nhiệm của các cơ quan quản lý
 • Điều 18. Kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm
 • Điều 19. Điều khoản thi hành
 • Điều 20. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I HÌNH DẠNG, KÍCH THƯỚC CỦA DẤU HỢP QUY
 • PHỤ LỤC II NỘI DUNG, TRÌNH TỰ VÀ NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG CÁC PHƯƠNG THỨC ĐÁNH GIÁ SỰ PHÙ HỢP
 • PHỤ LỤC III CÁC BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG VIỆC CÔNG BỐ HỢP CHUẨN, CÔNG BỐ HỢP QUY
 • Mẫu 1. KHKSCL KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
 • Mẫu 2. CBHC/HQ BẢN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
 • Mẫu 3. TBTNHS THÔNG BÁO TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
 • Mẫu 4. BCTNHS BÁO CÁO TÌNH HÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
 • Mẫu 5. BCĐG BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ HỢP CHUẨN/HỢP QUY
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 28/2012/TT-BKHCN để xử lý: