Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Tiêu đề: Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 3309/1999/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Đỗ Nguyên Phương Ngày ban hành: 18/09/1999 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN THÔNG TIN-THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với quy định trong ...
 • Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học-Đào tạo - ...
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VIỆN THÔNG TIN-THƯ VIỆN Y HỌC TRUNG ƯƠNG
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Bản điều lệ này quy định những điểm cơ bản về tổ chức và hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện ...
 • Điều 2. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được thành lập theo Quyết định số 1249/BYT-QĐ ngày 31 ...
 • Điều 3. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là một đơn vị sự nghiệp y tế trực thuộc Bộ Y tế, có ...
 • Điều 4. Trong quá trình thực hiện việc hợp tác nghiên cứu, khai thác xử lý và phục vụ Thông tin-Thư viện ...
 • Chương 2: CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN
 • Điều 5. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương có chức năng nghiên cứu khoa học về ứng dụng công nghệ ...
 • Chương 3: TỔ CHỨC VÀ CÁN BỘ CỦA VIỆN
 • Điều 7. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương có Viện trưởng và một số Phó Viện trưởng.
 • Điều 8. Hội đồng khoa học của Viện:
 • Điều 9. Tổ chức bộ máy của Viện gồm:
 • Điều 10. Cán bộ công chức của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được sắp xếp vào ngạch bậc, theo ...
 • Điều 11. Biên chế của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương hằng năm do Viện trưởng lập kế hoạch theo ...
 • Điều 12. Để đáp ứng nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ...
 • Chương 4: TÀI CHÍNH CỦA VIỆN
 • Điều 13. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là đơn vị dự toán cấp II, thuộc Bộ Y tế, có tài khoản ...
 • Điều 14. Kinh phí hoạt động của Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương do:
 • Chương 5: MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VỚI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG VÀ NGOÀI NGÀNH Y TẾ
 • Điều 15. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương là cơ quan đầu ngành về về công tác thông tin thư viện ...
 • Điều 16. Viện Thông tin-Thư viện Y học Trung ương được hợp tác với các tổ chức quốc tế, chính phủ, phi ...
 • Chương 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 • Điều 17. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề cần sửa đổi bổ sung bản điều lệ này thì Viện trưởng ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3309/1999/QĐ-BYT

Đang cập nhật