Quyết định 460/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 460/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 460/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lê Minh Trí Ngày ban hành: 26/01/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định 460/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2013 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • 1. Thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phổ biến ...
 • 2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; triển khai ...
 • 3. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phải được duy trì thường xuyên, liên tục, đổi mới nội dung, ...
 • 4. Bảo đảm sự tham gia đầy đủ của các cấp, các ngành; phát huy vai trò chủ động của các cơ quan, đơn ...
 • II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 • 1. Triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • 2. Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội ban hành
 • 3. Triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Kế hoạch của Trung ương và thành phố
 • 4. Quản lý nhà nước đối với công tác hòa giải ở cơ sở
 • 5. Công tác xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật
 • 6. Triển khai thực hiện “Ngày pháp luật”
 • 7. Kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 • 8. Sơ kết, tổng kết và thực hiện các chính sách thi đua, khen thưởng trong công tác phổ biến, giáo dục ...
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Phân công trách nhiệm
 • 2. Kinh phí thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 460/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 460/QĐ-UBND

Đang cập nhật