Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Tỉnh Bình Thuận ban hành Số hiệu: 44/2005/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành Ngày ban hành: 06/07/2005 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Quyết định số 44/2005/QĐ-UBND về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản do Tỉnh Bình Thuận ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy định về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc các Sở, Ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Phan ...
 • QUY ĐINH THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1 . Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thể thức văn bản
 • Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản
 • Chương II THỂ THỨC VĂN BẢN
 • Điều 5. Quốc hiệu
 • Điều 6. Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
 • Điều 7. Số, ký hiệu của văn bản
 • b). Ký hiệu của văn bản hành chính
 • Điều 8. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • Điều 9. Tên loại và trích yếu của văn bản
 • Điều 10. Nội dung và bố cục của văn bản
 • Điều 11. Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
 • Điều 12. Dấu của cơ quan, tổ chức
 • Điều 13. Nơi nhận
 • Điều 14. Dấu chỉ mức độ khẩn, mật
 • Điều 15. Các thành phần thể thức khác
 • Điều 16. Thể thức bản sao
 • Chương III KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Điều 17. Khổ giấy, kiểu trình bày và định lề trang văn bản
 • Điều 18. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức văn bản
 • Điều 19. Kỹ thuật trình bày các thành phần thể thức bản sao
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức
 • PHỤ LỤC I BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2005/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2005/QĐ-UBND

Đang cập nhật