Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ Số hiệu: 20/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 26/02/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Ngày 26/02/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 20/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ KHCN.

Theo đó, Bộ KHCN là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, bao gồm: hoạt động khoa học và công nghệ; phát triển tiềm lực khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong lĩnh vực thuộc Bộ quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Nghị định số 36/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 22 nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định cụ thể tại Điều 2 Nghị định 20/2013/NĐ-CP. 

Nghị định 20/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 20/4/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 20/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 20/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật