Thông tư 92/2012/TT-BQP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 92/2012/TT-BQP

Tiêu đề: Thông tư 92/2012/TT-BQP hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Số hiệu: 92/2012/TT-BQP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Quốc phòng Người ký: Lê Hữu Đức Ngày ban hành: 26/07/2012 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 92/2012/TT-BQP hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính của cơ quan, đơn vị trong Quân đội do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRONG ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Thể loại và thể thức văn bản
 • Điều 3. Kỹ thuật trình bày văn bản
 • Điều 4. Phông chữ trình bày văn bản
 • Điều 5. Khổ giấy, kiểu trình bày, định lề trang văn bản và vị trí trình bày
 • Chương 2. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY VĂN BẢN
 • Điều 6. Quốc hiệu, tiêu ngữ
 • Điều 7. Tên cơ quan, đơn vị ban hành văn bản
 • Điều 8. Số, ký hiệu của văn bản
 • Điều 9. Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
 • Điều 10. Tên loại và trích yếu nội dung của văn bản
 • Điều 11. Nội dung văn bản
 • Điều 12. Quyền hạn, chức vụ, cấp bậc, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
 • Điều 13. Dấu của cơ quan, đơn vị
 • Điều 14. Nơi nhận
 • Điều 15. Các thành phần khác
 • Chương 3. THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO VĂN BẢN THỂ THỨC VÀ KỸ THUẬT TRÌNH BÀY BẢN SAO VĂN BẢN
 • Điều 16. Thể thức bản sao
 • Điều 17. Kỹ thuật trình bày
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 18. Điều khoản thi hành
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO
 • PHỤ LỤC II SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC III SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN
 • PHỤ LỤC IV MẪU CHỮ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO
 • PHỤ LỤC V MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN VÀ BẢN SAO VĂN BẢN MẪU TRÌNH
 • Mẫu số 01. Quyết định (quy định trực tiếp)
 • Mẫu số 02. Quyết định (quy định gián tiếp)
 • Mẫu số 03. Văn bản ban hành kèm theo quyết định (gián tiếp)
 • Mẫu số 04. Chỉ thị và các văn bản có tên loại khác
 • Mẫu số 05. Kế hoạch (có phê duyệt của cấp trên)
 • Mẫu số 06. Tờ trình
 • Mẫu số 07. Báo cáo
 • Mẫu số 08. Công văn
 • Mẫu số 09. Nghị quyết của Hội đồng quản trị
 • Mẫu số 10. Công điện
 • Mẫu số 11. Giấy mời
 • Mẫu số 12. Giấy giới thiệu
 • Mẫu số 14. Phiếu chuyển văn bản đến
 • Mẫu số 16. Phiếu trình giải quyết công việc
 • Mẫu số 17. Giấy biên nhận hồ sơ
 • Mẫu số 18. Biên bản
 • Mẫu số 19. Giấy chứng nhận
 • Mẫu số 20. Giấy công tác
 • Mẫu 21. Giấy nghỉ phép
 • Mẫu số 22. Phiếu gửi
 • Mẫu số 23. Sao văn bản
 • PHỤ LỤC VI VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VIẾT HOA TRONG VĂN BẢN HÀNH CHÍNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 92/2012/TT-BQP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Thông tư 92/2012/TT-BQP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 92/2012/TT-BQP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 92/2012/TT-BQP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 92/2012/TT-BQP

Đang cập nhật