Thông tư 01/2013/TT-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 01/2013/TT-BXD

Tiêu đề: Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 01/2013/TT-BXD Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn Ngày ban hành: 08/02/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Thông tư 01/2013/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XÁC ĐỊNH, QUẢN LÝ CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc xác định và quản lý chi phí
 • Chương II XÁC ĐỊNH CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 4. Xác định chi phí lập đồ án quy hoạch
 • Điều 5. Xác định chi phí lập nhiệm vụ, thẩm định đồ án quy hoạch, quản lý nghiệp vụ lập đồ án quy hoạch ...
 • Điều 6. Các chi phí khác có liên quan
 • Điều 7. Xác định chi phí thuê tư vấn nước ngoài lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị
 • Chương III QUẢN LÝ CHI PHÍ LẬP QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • Điều 8. Quản lý chi phí lập quy hoạch
 • Điều 9. Quản lý các chi phí có liên quan đến việc lập đồ án quy hoạch
 • Điều 10. Thẩm quyền phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch
 • Chương IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Xử lý chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC
 • Phần I ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUY HOẠCH XÂY DỰNG VÀ QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • 1. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂY DỰNG
 • 2. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH ĐÔ THỊ
 • 3. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ CHO MỘT SỐ CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN QUÁ TRÌNH LẬP ĐỒ ÁN QUY HOẠCH
 • 4. ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LÀM MÔ HÌNH QUY HOẠCH
 • Phần II HƯỚNG DẪN LẬP DỰ TOÁN CHI PHÍ
 • 1. Công thức xác định dự toán chi phí:
 • 2. Cách xác định các thành phần chi phí của dự toán:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 01/2013/TT-BXD để xử lý:

Tin tức về Thông tư 01/2013/TT-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 01/2013/TT-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 01/2013/TT-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 01/2013/TT-BXD

Đang cập nhật