Thông tư 04/2013/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 04/2013/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 04/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Nguyễn Đồng Tiến Ngày ban hành: 01/03/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 04/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG CHIẾT KHẤU CÔNG CỤ CHUYỂN NHƯỢNG, GIẤY TỜ CÓ GIÁ KHÁC CỦA TỔ CHỨC TÍN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Điều kiện tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thực hiện hoạt động chiết khấu ...
 • Điều 5. Nguyên tắc chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
 • Điều 6. Loại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được chiết khấu
 • Điều 7. Điều kiện công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác được nhận chiết khấu
 • Điều 8. Đồng tiền chiết khấu
 • Điều 9. Đồng tiền mua lại công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác khi hết thời hạn chiết khấu theo ...
 • Điều 10. Phương thức chiết khấu
 • Điều 11. Giá, thời hạn, lãi suất chiết khấu và các chi phí liên quan
 • Điều 12. Hợp đồng chiết khấu
 • Điều 13. Mức chiết khấu tối đa đối với một khách hàng và người có liên quan
 • Điều 14. Thủ tục chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có giá khác
 • Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng
 • Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
 • Điều 17. Phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng ...
 • Điều 18. Hạch toán kế toán, thống kê và báo cáo nghiệp vụ chiết khấu công cụ chuyển nhượng, giấy tờ có ...
 • Điều 19. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 04/2013/TT-NHNN để xử lý: