Thông tư 06/2013/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 06/2013/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Số hiệu: 06/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng Ngày ban hành: 12/03/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 06/2013/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động mua, bán vàng miếng trên thị trường trong nước của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG MUA, BÁN VÀNG MIẾNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. THIẾT LẬP QUAN HỆ GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG GIỮA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VÀ TỔ CHỨC TÍN DỤNG ...
 • Điều 3. Hồ sơ, thủ tục thiết lập quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 4. Người đại diện giao dịch của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
 • Điều 5. Tạm ngừng giao dịch, hủy quan hệ giao dịch mua, bán vàng miếng
 • Chương 3. GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Loại vàng miếng được giao dịch mua, bán
 • Điều 7. Hình thức mua, bán vàng miếng
 • Điều 8. Tài liệu giao dịch
 • Điều 9. Tài khoản giao dịch
 • Điều 10. Đặt cọc
 • Điều 11. Phương án mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 12. Quy trình mua, bán vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 13. Xác nhận giao dịch
 • Điều 14. Thông báo kết quả giao dịch
 • Điều 15. Thời hạn thanh toán tiền và thời hạn giao, nhận vàng miếng
 • Điều 16. Xử lý tiền đặt cọc của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp
 • Điều 17. Giao, nhận vàng miếng
 • Điều 18. Sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan
 • Chương TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, DOANH NGHIỆP ĐƯỢC MUA, BÁN VÀNG MIẾNG VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ...
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được thi
 • Điều 20. Trách nhiệm của Sở Giao dịch
 • Điều 21. Trách nhiệm của Vụ Quản lý Ngoại hối
 • Điều 22. Trách nhiệm của Vụ Chính sách tiền tệ
 • Điều 23. Trách nhiệm của Cục Phát hành và Kho quỹ
 • Điều 24. Trách nhiệm của Vụ Tài chính - Kế toán
 • Điều 25. Trách nhiệm của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC 1 ĐƠN ĐĂNG KÝ THIẾT LẬP QUAN HỆ GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG
 • PHỤ LỤC 2 ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN GIAO DỊCH
 • PHỤ LỤC 3 XÁC NHẬN THIẾT LẬP QUAN HỆ GIAO DỊCH MUA, BÁN VÀNG MIẾNG
 • PHỤ LỤC 4 BÁO CÁO TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VÀNG MIẾNG
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 06/2013/TT-NHNN để xử lý: