Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 344/2008/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận Số hiệu: 344/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Hoàng Thị Út Lan Ngày ban hành: 09/12/2008 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 344/2008/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận

 • QUYẾT ĐỊNH:
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn ...
 • Điều 2. Chủ tịch Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Ninh Thuận có trách nhiệm ...
 • Điều 3.
 • ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN XỔ SỐ KIẾN THIẾT NINH THUẬN
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên, địa chỉ, trụ sở chính của Công ty
 • Điều 2. Hình thức và tư cách pháp nhân
 • Điều 3. Mục tiêu và ngành, nghề kinh doanh của Công ty
 • Điều 4. Thời hạn hoạt động
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức hoạt động
 • Điều 6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 • Điều 7. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty
 • Chương II VỐN ĐIỀU LỆ, TĂNG GIẢM VỐN, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN ĐIỀU LỆ
 • Điều 8. Vốn điều lệ
 • Điều 9. Tăng, giảm vốn điều lệ và huy động vốn
 • Chương III QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
 • Điều 10. Tên, địa chỉ Chủ sở hữu Công ty
 • Điều 11. Quyền của Chủ sở hữu Công ty
 • Điều 12. Chủ sở hữu Công ty có các nghĩa vụ sau:
 • Điều 13. Hạn chế đối với quyền của Chủ sở hữu Công ty
 • Chương IV CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY
 • Điều 14. Quyền hạn và nghĩa vụ của Công ty
 • Điều 15. Tổ chức quản lý Công ty
 • Điều 16. Chủ tịch Công ty
 • Điều 17. Giám đốc Công ty
 • Điều 18. Giám đốc Công ty có các quyền hạn và nhiệm vụ sau:
 • Điều 19. Quan hệ giữa Chủ tịch Công ty và Giám đốc Công ty trong quản lý, điều hành Công ty
 • Điều 20. Các tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc
 • Điều 21. Kiểm soát viên
 • Điều 22. Nghĩa vụ của Chủ tịch Công ty, Giám đốc Công ty và Kiểm soát viên
 • Điều 23. Điều kiện tham gia quản lý doanh nghiệp khác của Chủ tịch và Giám đốc
 • Điều 24. Bộ máy giúp việc
 • Điều 25. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của người quản lý Công ty và Kiểm soát viên
 • Chương V CHẾ ĐỘ, QUYỀN LỢI VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 26. Quản lý lao động
 • Điều 27. Nghĩa vụ của người lao động
 • Chương VI PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, XỬ LÝ LỖ TRONG KINH DOANH
 • Điều 28. Lợi nhuận và phân phối lợi nhuận.
 • Điều 29. Xử lý lỗ trong kinh doanh
 • Chương VII TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN - THỐNG KÊ
 • Điều 31. Năm tài chính, báo cáo tài chính, kiểm toán
 • Điều 31. Chế độ kế toán, lưu giữ hồ sơ
 • Chương VIII TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN DOANH NGHIỆP VÀ TRANH CHẤP, TRANH TỤNG
 • Điều 32. Tổ chức lại
 • Điều 33. Các trường hợp và điều kiện giải thể và phá sản Doanh nghiệp
 • Điều 34. Giải quyết tranh chấp
 • Chương IX TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 35. Đối tượng áp dụng và sửa đổi bổ sung
 • Điều 36. Thời hiệu thi hành.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 344/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 344/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật