Nghị định 28/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 28/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật Số hiệu: 28/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 04/04/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 3. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Chương 2. NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 • Điều 5. Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Điều 6. Nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật
 • Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và trách nhiệm tổ chức Ngày ...
 • Chương 3. XÃ HỘI HÓA CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT VÀ CÁC CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI TỔ CHỨC, ...
 • Điều 8. Chính sách hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân tham gia thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật ...
 • Điều 9. Xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đối với một số tổ chức hành nghề về pháp luật ...
 • Chương 4. CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT
 • Điều 10. Bảo đảm về tổ chức và cán bộ làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Điều 11. Bảo đảm kinh phí phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • Điều 13. Trách nhiệm thi hành

Ngày 04/04/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 28/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Với 5 chương, 13 điều, nghị định 28/2013/NĐ-CP đã quy định chi tiết một số điều của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật về Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một số biện pháp thi hành Luật này. 

Một trong những nội dung đáng chú ý là văn bản này đã quy định nội dung, hình thức; trách nhiệm hướng dẫn nội dung, hình thức tổ chức Ngày Pháp luật và trách nhiệm tổ chức Ngày Pháp luật tại Chương 2 của Nghị định. Những quy định trên đã đề cao được tinh thần thượng tôn pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nghị định 28/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/05/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 28/2013/NĐ-CP để xử lý: