Nghị định 37/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 37/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương Số hiệu: 37/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/04/2013 Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

 • NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 138/2007/NĐ-CP NGÀY 28 THÁNG 8 NĂM 2007 VỀ TỔ ...
 • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP như sau:
 • 1. Sửa đổi như sau:
 • 2. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 3. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 4. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 5. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 6. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 7. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 8. Sửa đổi như sau:
 • 9. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 10. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 11. Sửa đổi, bổ sung Điều 32 như sau:
 • 12. Sửa đổi, bổ sung như sau:
 • 13. Sửa đổi như sau:
 • 14. Bổ sung khoản 4a như sau:
 • 15. Sửa đổi như sau:
 • Điều 2. Tổ chức thực hiện
 • Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
 • PHỤ LỤC I DANH MỤC CÁC LĨNH VỰC ĐẦU TƯ KẾT CẤU HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐỊA PHƯƠNG ...

Ngày 22/04/2013, Chính phủ ban hành nghị định 37/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 138/2007/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương.

Nghị định 37/2013 tập trung sửa đổi bổ sung một số quy định về trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước; đối tượng đầu tư trực tiếp; đối tượng cho vay; lãi suất cho vay; quy định về cho vay hợp vốn; hình thức góp vốn; giới hạn đầu tư; nguyên tắc hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương; thành phần Hội đồng quản lý Quỹ đầu tư phát triển địa phương. 

Theo đó, trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước được quy định cụ thể hơn. Ngoài trách nhiệm của Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thì Nghị định 37/2013/NĐ-CP quy định trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Về lãi suất cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được xác định theo nguyên tắc không thấp hơn lãi suất huy động bình quân của các nguồn vốn huy động, đảm bảo bù đắp phí quản lý, các chi phí khác có liên quan đến hoạt động cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương. Ngoài ra, theo Nghị định 37/2013/NĐ-CP thì giới hạn cho vay đối với một dự án không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương tại thời điểm thực hiện và không vượt quá 80% tổng vốn đầu tư của dự án.

Nghị định 37/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/06/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 37/2013/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 37/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 37/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật