Quyết định 3834/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3834/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 3834/QĐ-UBND năm 2012 quy định tiêu chí thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành Số hiệu: 3834/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai Người ký: Đinh Quốc Thái Ngày ban hành: 25/12/2012 Lĩnh vực: Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 3834/QĐ-UBND năm 2012 quy định tiêu chí thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào thi đua “Toàn tỉnh chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011 - 2015 do tỉnh Đồng Nai ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN TỈNH CHUNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tiêu chí thi đua, khen thưởng thực hiện phong trào ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thông ...
 • QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ THI ĐUA, KHEN THƯỞNG THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “TOÀN TỈNH CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Những nguyên tắc chung trong công tác xét thành tích thi đua, khen thưởng phong trào thi đua ...
 • Điều 2. Đối tượng thi đua
 • Chương II XẾP LOẠI THI ĐUA VÀ KHEN THƯỞNG
 • Điều 3. Cơ cấu thang điểm bình xét thi đua, phân loại trong thi đua.
 • Điều 4. Tiêu chuẩn Danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng
 • Điều 5. Tiêu chuẩn khen thưởng đối với các tập thể cá nhân không thuộc đối tượng được quy định tại Điều ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 6. Các thành viên Ban chỉ đạo, các cơ quan đơn vị, địa phương liên quan có trách nhiệm quán triệt ...
 • Điều 7. Văn phòng Điều phối - Ban chỉ đạo nông nghiệp, nông dân, nông thôn và xây dựng nông thôn mới ...
 • Điều 8. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc phản ánh về Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn ...
 • PHỤ LỤC BẢNG TIÊU CHÍ VÀ THANG ĐIỂM THI ĐUA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
 • I. TIÊU CHÍ THI ĐUA
 • II. THANG ĐIỂM CHI TIẾT CÁC TIÊU CHÍ THI ĐUA
 • 1. Tiêu chí 1: Thực hiện nhiệm vụ chính trị đối với phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới: (750 điểm ...
 • 2. Tiêu chí 2: Triển khai phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (100 điểm)
 • 3. Tiêu chí 3: Tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới (150 điểm)
 • III. ĐIỂM CỘNG VÀ ĐIỂM TRỪ
 • 1. Điểm cộng:
 • 2. Điểm trừ:
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3834/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3834/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3834/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3834/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3834/QĐ-UBND

Đang cập nhật