Thông tư 45/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 45/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 45/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 25/04/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 45/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:
 • Điều 2. Các từ ngữ sử dụng trong Thông tư này được hiểu như sau:
 • Chương II: QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • Điều 3. Tiêu chuẩn và nhận biết tài sản cố định:
 • Điều 4. Xác định nguyên giá của tài sản cố định:
 • Điều 5. Nguyên tắc quản lý tài sản cố định:
 • Điều 6. Phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp:
 • Điều 7. Đầu tư nâng cấp, sửa chữa tài sản cố định:
 • Điều 8. Cho thuê, cầm cố, thế chấp, nhượng bán, thanh lý TSCĐ:
 • Chương III: QUY ĐỊNH VỀ TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • Điều 9. Nguyên tắc trích khấu hao TSCĐ:
 • Điều 10. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định hữu hình:
 • Điều 11. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định vô hình:
 • Điều 12. Xác định thời gian trích khấu hao của tài sản cố định trong một số trường hợp đặc biệt:
 • Điều 13. Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định:
 • Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 14. Hiệu lực thi hành:
 • PHỤ LỤC I KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • PHỤ LỤC 2 PHƯƠNG PHÁP TRÍCH KHẤU HAO TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 45/2013/TT-BTC để xử lý: