Thông tư 15/2013/TT-BCA

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 15/2013/TT-BCA

Tiêu đề: Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Số hiệu: 15/2013/TT-BCA Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Trần Đại Quang Ngày ban hành: 15/03/2013 Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 15/2013/TT-BCA quy định chế độ tang lễ trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ TANG LỄ TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc
 • Điều 4. Hình thức Lễ tang
 • Điều 5. Trách nhiệm tổ chức Lễ tang
 • Điều 6. Trang phục và băng tang
 • Điều 7. Một số quy định khác
 • Chương 2. TỔ CHỨC LỄ TANG
 • MỤC 1. LỄ TANG CẤP NHÀ NƯỚC
 • Điều 8. Chức danh được tổ chức Lễ tang cấp Nhà nước
 • Điều 9. Tổ chức lễ tang
 • MỤC 2. LỄ TANG CẤP CAO TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 10. Chức danh được tổ chức Lễ tang cấp cao trong Công an nhân dân
 • Điều 11. Chủ trì tổ chức Lễ tang
 • Điều 12. Công tác chuẩn bị
 • Điều 13. Ban Tổ chức Lễ tang
 • Điều 14. Tin buồn, lời điếu, lời cảm ơn
 • Điều 15. Trang trí lễ đài
 • Điều 16. Vòng hoa tiêu biểu, vòng hoa luân chuyển
 • Điều 17. Túc trực bên linh cữu, đơn vị danh dự
 • Điều 18. Sử dụng xe trong Lễ tang
 • Điều 19. Nhạc lễ phục vụ Lễ tang
 • Điều 20. Trình tự tổ chức Lễ tang
 • Điều 21. Một số nội dung khác
 • MỤC 3. LỄ TANG CÁN BỘ ĐANG CÔNG TÁC CÓ CẤP BẬC HÀM ĐẠI TÁ TRỞ XUỐNG
 • Điều 22. Đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang
 • Điều 23. Công tác chuẩn bị
 • Điều 24. Ban Tổ chức lễ tang
 • Điều 25. Đưa tin buồn
 • Điều 26. Nơi tổ chức Lễ tang và nơi an táng
 • Điều 27. Trang trí lễ đài
 • Điều 28. Vòng hoa tiêu biểu, vòng hoa luân chuyển
 • Điều 29. Túc trực bên linh cữu, đơn vị danh dự
 • Điều 30. Sử dụng xe trong Lễ tang
 • Điều 31. Nhạc lễ phục vụ Lễ tang
 • Điều 32. Trình tự tổ chức Lễ tang
 • MỤC 4. LỄ TANG CÁN BỘ NGHỈ HƯU
 • Điều 33. Đối tượng được tổ chức Lễ tang theo nghi thức của lực lượng Công an nhân dân
 • Điều 34. Đơn vị chủ trì tổ chức Lễ tang
 • Điều 35. Ban Tổ chức lễ tang
 • Điều 36. Đưa tin buồn
 • MỤC 5. LỄ TANG CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN NHÂN DÂN
 • Điều 37. Nghi thức và trách nhiệm tổ chức Lễ tang
 • MỤC 6. KINH PHÍ TỔ CHỨC LỄ TANG
 • Điều 38. Lễ tang cấp Nhà nước và Lễ tang cấp cao
 • Điều 39. Lễ tang cán bộ, chiến sĩ công an đang công tác có cấp bậc hàm Đại tá trở xuống
 • Điều 40. Lễ tang cán bộ công an đã nghỉ hưu
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ VIẾNG CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN; THÂN NHÂN CÁN BỘ, CHIẾN SĨ CÔNG AN NHÂN DÂN; ...
 • Điều 41. Đối tượng được tổ chức viếng
 • Điều 42. Phân cấp tổ chức viếng
 • Điều 43. Kinh phí tổ chức viếng
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 44. Kinh phí đảm bảo
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Điều 46. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 15/2013/TT-BCA để xử lý:

Tin tức về Thông tư 15/2013/TT-BCA

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 15/2013/TT-BCA

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 15/2013/TT-BCA

Đang cập nhật