Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Tiêu đề: Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao Số hiệu: 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Trần Thu Ngày ban hành: 13/04/2005 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 về Quy chế tạm thời tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân tối cao

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cơ quan Điều tra ...
 • Điều 2: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với quy chế ...
 • Điều 3: Cục trưởng Cục Điều tra, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện ...
 • QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN ĐIỀU TRA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO.
 • Chương I VỊ TRÍ, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 • Điều 1: Cục điều tra là Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hoạt động của Cơ quan điều ...
 • Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn
 • Chương II TỔ CHỨC BỘ MÁY
 • Điều 3: Tổ chức bộ máy Cơ quan điều tra gồm có:
 • Điều 4: Cán bộ Cơ quan điều tra gồm cú
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỀ CỦA THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU TRA VÀ ĐIỀU ...
 • Điều 5: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Thủ trưởng Cơ quan điều tra:
 • Điều 6: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Phú Thủ trưởng Cơ quan điều tra
 • Điều 7: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên Cao cấp.
 • Điều 8: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên Trung cấp
 • Điều 9: Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Điều tra viên Sơ cấp.
 • Điều 10: Quan hệ giữa Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng và Điều tra viên.
 • Chương IV NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỤC TRƯỞNG, PHÓ CỤC TRƯỞNG, TRƯỞNG PHÒNG VÀ CÁC PHÒNG
 • Điều 11: Cục trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Điều 12: Phó cục trưởng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Điều13: Trưởng phòng có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:
 • Điều 14: Nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng
 • Chương V TIÊU CHUẨN, THỦ TỤC TUYỂN CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM THỦ TRƯỞNG, PHÓ THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN ĐIỀU ...
 • Điều 15: Tiêu chuẩn bổ nhiệm, miễn nhiệm cách chức Điều tra viên
 • Điều 16: Hội đồng tuyển chọn Điều tra viên
 • Điều 17: Những việc Điều tra viên không được làm
 • Điều 18: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra.
 • Chương VI MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRONG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN
 • Điều 19: Quan hệ với Vụ thực hành quyền công tố và Kiểm sát điều tra án hình sự
 • Điều 20: Quan hệ với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân các ...
 • Chương VII QUAN HỆ VỚI CÁC CƠ QUAN THUỘC BỘ CÔNG AN, BỘ QUỐC PHÒNG
 • Điều 21: Quan hệ với các cơ quan thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng
 • Điều 22: Giải quyết tranh chấp về thẩm quyền điều tra
 • Chương VIII MỘT SỐ CHẾ ĐỘ CÔNG TÁC
 • Điều 23: Bảo mật và quản lý hồ sơ, tài liệu
 • Điều 24: Kỷ luật lao động
 • Chương IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 25: Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6 để xử lý:

Tin tức về Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 66/2005/QĐ-VKSTC-C6

Đang cập nhật