Quy định 181-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quy định 181-QĐ/TW

Tiêu đề: Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 181-QĐ/TW Loại văn bản: Quy định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Lê Hồng Anh Ngày ban hành: 30/03/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quy định 181-QĐ/TW năm 2013 xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng
 • Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật
 • Điều 3. Những tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng mức kỷ luật
 • Điều 4. Các trường hợp chưa xem xét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật
 • Điều 5. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. VI PHẠM VỀ CHÍNH TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC, SINH HOẠT ĐẢNG
 • Điều 6. Vi phạm về quan điểm chính trị và lịch sử chính trị
 • Điều 7. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
 • Điều 8. Vi phạm các quy định về bầu cử
 • Điều 9. Vi phạm về kỷ luật tuyên truyền, phát ngôn
 • Điều 10. Vi phạm trong công tác tổ chức, cán bộ
 • Điều 11. Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước
 • Chương 3. VI PHẠM CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CỦA NHÀ NƯỚC
 • Điều 12. Vi phạm trong công tác phòng, chống tội phạm
 • Điều 13. Vi phạm trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán
 • Điều 14. Vi phạm về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo
 • Điều 15. Vi phạm các quy định về phòng, chống tham nhũng, lãng phí
 • Điều 16. Vi phạm các quy định trong đầu tư, xây dựng
 • Điều 17. Vi phạm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng
 • Điều 18. Vi phạm trong quản lý, sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện
 • Điều 19. Vi phạm trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội
 • Điều 20. Vi phạm quy định về đất đai, nhà ở
 • Điều 21. Vi phạm về quản lý, cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp
 • Điều 22. Vi phạm quy định về lập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ...
 • Điều 23. Vi phạm quy định về hôn nhân và gia đình
 • Điều 24. Vi phạm quy định về kết hôn với người nước ngoài
 • Điều 25. Vi phạm quy định về quan hệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài
 • Điều 26. Vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình
 • Điều 27. Vi phạm quy định về đạo đức nghề nghiệp trong ngành y tế
 • Chương 4. VI PHẠM VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM, ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, TÂM LINH, TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO
 • Điều 28. Vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành
 • Điều 29. Vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao
 • Điều 30. Vi phạm về tệ nạn xã hội
 • Điều 31. Vi phạm về bạo lực gia đình
 • Điều 32. Vi phạm về đạo đức, nếp sống văn minh
 • Điều 33. Vi phạm về tâm linh, tín ngưỡng, tôn giáo
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34.
 • Điều 35.
 • Điều 36.
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quy định 181-QĐ/TW để xử lý:
 • Đang cập nhật

Tin tức về Quy định 181-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quy định 181-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quy định 181-QĐ/TW

Đang cập nhật