Quyết định 1058/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1058/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2011 ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự do tỉnh Bắc Kạn ban hành Số hiệu: 1058/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Hoàng Ngọc Đường Ngày ban hành: 20/06/2011 Lĩnh vực: Thi hành án

Mục lục Quyết định 1058/QĐ-UBND năm 2011 ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự do tỉnh Bắc Kạn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 1288/QĐ-UB ngày 26/7/2002 của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc ...
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án tỉnh, Cục trưởng Cục THADS tỉnh ...
 • QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH BẮC KẠN
 • Chương I CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 1. Chức năng của Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Bắc Kạn
 • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo
 • Chương II CƠ CẤU, TỔ CHỨC BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 3. Tổ chức Ban Chỉ đạo
 • Điều 4. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban chỉ đạo
 • Điều 5. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phó Trưởng ban Chỉ đạo
 • Điều 6. Nhiệm vụ, quyền hạn của các thành viên Ban Chỉ đạo
 • Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổ thư ký
 • Chương III HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHỈ ĐẠO
 • Điều 8. Nguyên tắc hoạt động
 • Điều 9. Họp Ban Chỉ đạo
 • Điều 10. Kết luận của Ban Chỉ đạo
 • Điều 11. Thông tin, báo cáo
 • Điều 12. Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo với các cơ quan, tổ chức hữu quan ở địa phương
 • Điều 13. Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo với Cục Thi hành án dân sự tỉnh
 • Điều 14. Quan hệ công tác giữa Ban Chỉ đạo với Bộ Tư pháp, Tổng cục Thi hành án dân sự
 • Phần IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Kinh phí
 • Điều 16. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1058/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1058/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1058/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1058/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1058/QĐ-UBND

Đang cập nhật