Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương Số hiệu: 19/2009/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Dương Người ký: Nguyễn Hoàng Sơn Ngày ban hành: 16/04/2009 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 19/2009/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ GIÁO DỤC ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ...
 • Điều 2..Quyết định này thay thế Quyết định số 38/2005/QĐ-UB ngày 09/3/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở ...
 • QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH DƯƠNG
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Vị trí
 • Điều 2: Chức năng
 • Chương II NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
 • Điều 3: Nhiệm vụ
 • Điều 4: Quyền hạn
 • Chương III TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ BIÊN CHẾ
 • Điều 5: Tổ chức bộ máy
 • Điều 6: Biên chế
 • Chương IV CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 7: Chế độ làm việc
 • Điều 8: Mối quan hệ công tác
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 9: Việc sửa đổi, bổ sung Bản Quy định này do Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 19/2009/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 19/2009/QĐ-UBND

Đang cập nhật