Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 12/2007/QĐ-UBND quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch Số hiệu: 12/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Võ Thanh Tòng Ngày ban hành: 13/03/2007 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 12/2007/QĐ-UBND quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc thành phố Cần Thơ trong xây dựng và kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch

 • QUYẾT ĐỊNH V/V BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ ...
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là 05 ngày, kể từ ngày ký ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan ban ngành thành phố ...
 • QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC THUỘC THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRONG XÂY DỰNG VÀ KIỂM ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Yêu cầu đối với công tác phối hợp
 • Điều 3. Nguyên tắc phối hợp
 • Điều 4. Phương thức phối hợp trong xây dựng đề án
 • Điều 5. Phương thức phối hợp trong kiểm tra việc thực hiện đề án
 • Điều 6. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan chủ trì
 • Điều 7. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan phối hợp
 • Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của cán bộ, công chức được cử tham gia phối hợp
 • Chương II PHỐI HỢP TRONG XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
 • Điều 9. Xác định cơ quan phối hợp xây dựng đề án
 • Điều 10. Phối hợp trong khảo sát, điều tra
 • Điều 11. Phối hợp trong hoạt động của Ban soạn thảo đề án
 • Điều 12. Phối hợp trong hoạt động của Tổ biên tập
 • Điều 13. Phối hợp trong việc lấy ý kiến bằng văn bản
 • Điều 14. Phối hợp trong việc lấy ý kiến tại cuộc họp
 • Chương III PHỐI HỢP TRONG KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, CHIẾN LƯỢC, QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH
 • Điều 15. Xác định cơ quan phối hợp kiểm tra
 • Điều 16. Phối hợp trong việc thành lập đoàn kiểm tra
 • Điều 17. Phối hợp trong hoạt động của đoàn kiểm tra
 • Điều 18. Phối hợp xây dựng báo cáo kiểm tra
 • Điều 19. Phối hợp thông qua làm việc trực tiếp với cơ quan được kiểm tra
 • Điều 20. Phối hợp trong việc cung cấp và thẩm tra thông tin phục vụ hoạt động kiểm tra
 • Điều 21. Phối hợp thông qua việc sơ kết, tổng kết việc thực hiện đề án
 • Chương IV ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỐI HỢP
 • Điều 22. Trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp thành phố
 • Điều 23. Trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp huyện
 • Điều 24. Trách nhiệm của Văn phòng UBND thành phố
 • Điều 25. Trách nhiệm của Văn phòng cơ quan chuyên môn thành phố
 • Điều 26. Trách nhiệm của Văn phòng UBND cấp huyện
 • Điều 27. Chế độ báo cáo về việc thực hiện công tác phối hợp
 • Điều 28. Trách nhiệm giải trình
 • Chương V CÁC ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CÔNG TÁC PHỐI HỢP
 • Điều 29. Bảo đảm kinh phí
 • Điều 30. Bảo đảm về thông tin
 • Điều 31. Bảo đảm điều kiện về thời gian
 • Chương VI KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 32. Khen thưởng
 • Điều 33. Xử lý vi phạm
 • Chương VII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 12/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 12/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật