Nghị định 53/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 53/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam Số hiệu: 53/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 18/05/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ THÀNH LẬP, TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG VIỆT ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Thành lập Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 4. Giải thích từ ngữ
 • Điều 5. Nguyên tắc hoạt động của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 6. Cấp tín dụng đối với khách hàng vay có nợ xấu bán cho Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 7. Phương thức Công ty Quản lý tài sản mua nợ xấu của tổ chức tín dụng
 • Điều 8. Điều kiện đối với các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua
 • Chương 2. TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 9. Vốn điều lệ
 • Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 11. Quản trị, điều hành của Công ty Quản lý tài sản
 • Chương 3. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 12. Hoạt động của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 14. Mua nợ xấu của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 15. Nguồn vốn của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 16. Các biện pháp xử lý nợ xấu và tài sản bảo đảm của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 17. Biện pháp cơ cấu lại nợ xấu, hỗ trợ khách hàng vay của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 18. Xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu mà Công ty Quản lý tài sản đã mua
 • Điều 19. Xử lý tiền thu hồi nợ đối với các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua bằng trái phiếu ...
 • Chương 4. TRÁI PHIẾU ĐẶC BIỆT CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ TÀI SẢN
 • Điều 20. Trái phiếu đặc biệt
 • Điều 21. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng sở hữu trái phiếu đặc biệt
 • Điều 22. Thanh toán trái phiếu đặc biệt và mua lại các khoản nợ xấu được Công ty Quản lý tài sản mua ...
 • Chương 5. TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 23. Cơ chế tài chính và chế độ kế toán của Công ty Quản lý tài sản
 • Điều 24. Công khai, minh bạch và chế độ báo cáo của Công ty Quản lý tài sản
 • Chương 6. TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ CÁC BÊN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 25. Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 27. Trách nhiệm của Bộ Tư pháp
 • Điều 28. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 29. Trách nhiệm của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
 • Điều 30. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 31. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng
 • Điều 32. Trách nhiệm của khách hàng vay, bên có nghĩa vụ trả nợ
 • Điều 33. Trách nhiệm của bên bảo đảm
 • Chương ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 34. Hiệu lực thi hành
 • Điều 35. Điều khoản thi hành

Ngày 18/05/2013, Chính phủ đã ban hành nghị định 53/2013/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam. 

Theo Nghị định 53/2013/NĐ-CP, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thành lập Công ty Quản lý tài sản nhằm xử lý nợ xấu, thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hợp lý cho nền kinh tế. Công ty được thực hiện các hoạt động như: Mua nợ xấu của các tổ chức tín dụng; thu hồi nợ, đòi nợ và xử lý, bán nợ, tài sản bảo đảm; cơ cấu lại khoản nợ, điều chỉnh điều kiện trả nợ, chuyển nợ thành vốn góp, vốn cổ phẩn của khách hàng vay;...

Việc ban hành nghị định 53/2013 góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện thanh khoản và nâng cao sự an toàn, lành mạnh, hiệu quả hoạt động của các tổ chức tín dụng, thị trường tiền tệ, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và ổn định kinh tế vĩ mô. 

Các quy định về cơ cấu tổ chức, quản trị, điều hành, nguồn vốn, hoạt động mua nợ xấu, trái phiếu đặc biệt của công ty quản lý tài sản cũng được quy định cụ thể tại nghị định 53/2013/NĐ-CP.

Nghị định 53/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/07/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 53/2013/NĐ-CP để xử lý: