Quyết định 2385/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2385/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 2385/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế làm việc của Bộ Công Thương Số hiệu: 2385/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 15/04/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 2385/QĐ-BCT năm 2013 về Quy chế làm việc của Bộ Công Thương

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Điều 1.
 • Điều 2.
 • Điều 3.
 • QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BỘ CÔNG THƯƠNG
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Nguyên tắc làm việc
 • Chương 2. TRÁCH NHIỆM, PHẠM VI, CÁCH THỨC GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 4. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Bộ trưởng
 • Điều 5. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thứ trưởng
 • Điều 6. Thứ trưởng được Bộ trưởng ủy quyền
 • Điều 7. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Thủ trưởng đơn vị
 • Điều 8. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của Phó Thủ trưởng đơn vị
 • Điều 9. Trách nhiệm, phạm vi giải quyết công việc của chuyên viên giúp việc Lãnh đạo Bộ
 • Điều 10. Trách nhiệm và phạm vi giải quyết công việc của cán bộ, công chức, viên chức
 • Điều 11. Quan hệ công tác giữa Bộ với các Sở Công Thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc ...
 • Điều 12. Quan hệ giữa Lãnh đạo Bộ với Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 13. Quan hệ giữa Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 14. Các quan hệ công tác khác
 • Chương 3. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC CỦA BỘ
 • Điều 15. Các loại chương trình công tác
 • Điều 16. Chuẩn bị đề án, dự án
 • Điều 17. Quan hệ phối hợp trong chuẩn bị đề án
 • Điều 18. Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện chương trình công tác
 • Chương 4. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC GIẢI QUYẾT CÁC CÔNG VIỆC CỦA BỘ
 • Điều 19. Cách thức giải quyết công việc của Lãnh đạo Bộ
 • Điều 20. Thủ tục gửi văn bản, trình giải quyết công việc
 • Điều 21. Tiếp nhận và quản lý văn bản
 • Điều 22. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ trong việc trình Lãnh đạo Bộ giải quyết công việc
 • Điều 23. Xử lý hồ sơ trình và thông báo kết quả
 • Chương 5. TỔ CHỨC CÁC HỘI NGHỊ VÀ CUỘC HỌP
 • Điều 24. Các loại hội nghị và cuộc họp
 • Điều 25. Hội nghị Công Thương toàn quốc
 • Điều 26. Hội nghị cán bộ, công chức cơ quan Bộ
 • Điều 27. Hội nghị tham tán
 • Điều 28. Họp tập thể Lãnh đạo Bộ
 • Điều 29. Họp giao ban
 • Điều 30. Họp Lãnh đạo đơn vị
 • Điều 31. Công tác chuẩn bị hội nghị, cuộc họp
 • Điều 32. Tổ chức họp
 • Chương 6. BAN HÀNH CÁC VĂN BẢN CỦA BỘ
 • Điều 33. Thời hạn ban hành văn bản
 • Điều 34. Quy định về việc ký các văn bản
 • Điều 35. Phát hành văn bản
 • Điều 36. Sao, lưu văn bản
 • Chương 7. KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN VĂN BẢN VÀ NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
 • Điều 37. Mục đích kiểm tra
 • Điều 38. Nguyên tắc kiểm tra
 • Điều 39. Phạm vi và đối tượng kiểm tra
 • Điều 40. Thẩm quyền kiểm tra
 • Điều 41. Phương thức kiểm tra
 • Điều 42. Báo cáo kết quả kiểm tra
 • Chương 8. TỔ CHỨC TIẾP CÔNG DÂN
 • Điều 43. Trách nhiệm của Bộ trưởng
 • Điều 44. Trách nhiệm của Văn phòng Bộ
 • Điều 45. Trách nhiệm của Thanh tra Bộ
 • Điều 46. Trách nhiệm của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Chương 9. ĐI CÔNG TÁC, TIẾP KHÁCH
 • Điều 47. Đi công tác trong nước
 • Điều 48. Đi công tác nước ngoài
 • Điều 49. Tiếp khách trong nước
 • Điều 50. Tiếp khách nước ngoài
 • Chương 10. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, THÔNG TIN
 • Điều 51. Thứ trưởng báo cáo Bộ trưởng
 • Điều 52. Các đơn vị trực thuộc Bộ báo cáo Lãnh đạo Bộ
 • Điều 53. Cung cấp thông tin về hoạt động của các đơn vị trực thuộc Bộ
 • Điều 54. Cung cấp thông tin về hoạt động của Bộ
 • Điều 55. Thông tin trên mạng tin học
 • Chương 11. VĂN HÓA CÔNG SỞ
 • Điều 56. Trang phục công sở
 • Điều 57. Giao tiếp và ứng xử
 • Điều 58. Bài trí công sở
 • Điều 59. Thời gian làm việc
 • Chương 12. XỬ LÝ VI PHẠM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 60. Xử lý vi phạm
 • Điều 61. Khen thưởng
 • Điều 62. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2385/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2385/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2385/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2385/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2385/QĐ-BCT

Đang cập nhật