Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 14/2008/QĐ-UBND quy định tạm thời về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Nam ban hành Số hiệu: 14/2008/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Đức Hải Ngày ban hành: 20/05/2008 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Quyết định 14/2008/QĐ-UBND quy định tạm thời về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn do tỉnh Quảng Nam ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định tạm thời về việc xử lý kỷ luật cán bộ, công chức xã ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành ...
 • QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT CÁN BỘ, CÔNG CHỨC XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN.
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Các trường hợp bị xử lý kỷ luật
 • Điều 3. Những trường hợp chưa xem xét kỷ luật
 • Điều 4. Những trường hợp không áp dụng các hình thức kỷ luật
 • Điều 5. Các nguyên tắc xem xét xử lý kỷ luật cán bộ, công chức
 • Điều 6. Khiếu nại, khởi kiện
 • Chương II HÌNH THỨC, THỜI HIỆU, THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT; THÀNH PHẦN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG ...
 • Mục 1. HÌNH THỨC, THỜI HIỆU XỬ LÝ KỶ LUẬT, VÀ THẨM QUYỀN XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 7. Hình thức kỷ luật
 • Điều 8. Thời hiệu xử lý kỷ luật
 • Điều 9. Tạm đình chỉ công tác đối với cán bộ, công chức cấp xã vi phạm kỷ luật
 • Điều 10. Thẩm quyền xử lý kỷ luật cán bộ, công chức cấp xã
 • Mục 2. THÀNH PHẦN VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG KỶ LUẬT
 • Điều 11. Thành phần Hội đồng kỷ luật
 • Điều 12. Nguyên tắc làm việc của Hội đồng kỷ luật
 • Điều 13. Các thành phần được mời dự họp hội đồng kỷ luật
 • Điều 14. Thư ký Hội đồng kỷ luật
 • Mục 3. QUY TRÌNH XEM XÉT XỬ LÝ KỶ LUẬT
 • Điều 15. Công tác chuẩn bị họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 16. Trình tự họp Hội đồng kỷ luật
 • Điều 17. Thời hạn và trách nhiệm ra quyết định kỷ luật
 • Điều 18. Quản lý hồ sơ kỷ luật
 • Điều 19. Trường hợp đặc biệt
 • Mục 4. ÁP DỤNG HÌNH THỨC KỶ LUẬT
 • Điều 20. Hình thức khiển trách
 • Điều 21. Hình thức cảnh cáo
 • Điều 22. Hình thức hạ bậc lương
 • Điều 23. Hình thức cách chức
 • Điều 24. Hình thức buộc thôi việc
 • Mục 5. CHẤM DỨT HIỆU LỰC CỦA QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT VÀ CÁC QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BỊ KỶ ...
 • Điều 25. Chấm dứt hiệu lực của Quyết định kỷ luật
 • Điều 26. Các quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật (trừ trường hợp bị buộc thôi ...
 • Điều 27. Quy định liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật buộc thôi việc
 • Điều 28. Quy định đối với cán bộ, công chức cấp xã bị kỷ luật oan, sai
 • Chương III ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 30. Trách nhiệm của Sở Nội vụ
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 14/2008/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 14/2008/QĐ-UBND

Đang cập nhật