Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 114/2006/QĐ-TTg về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 114/2006/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải Ngày ban hành: 25/05/2006 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 114/2006/QĐ-TTg về chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 114/2006/QĐ-TTG NGÀY 25 THÁNG 5 NĂM 2006 BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHẾ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định chế độ họp trong hoạt động của các cơ quan hành chính ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.
 • Điều 3 Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ HỌP TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC
 • Chương 1: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức cuộc họp
 • Điều 6. Trách nhiệm trong việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ vào việc đổi mới công tác chỉ ...
 • Điều 7. Các trường hợp không tổ chức cuộc họp
 • Điều 8. Họp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và tổ chức xã hội - nghề ...
 • Điều 9. Phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước với các cơ quan, tố chức khác của hệ thống chính trị ...
 • Chương 2: QUY TRÌNH TỔ CHỨC CUỘC HỌP
 • Điều 10. Xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc họp
 • Điều 11. Chuẩn bị nội dung các cuộc họp
 • Điều 12. Giấy mời họp
 • Điều 13. Thành phần và số lượng người tham dự cuộc họp
 • Điều 14. Thời gian tiến hành cuộc họp
 • Điều 15. Những yêu cầu về tiến hành cuộc họp
 • Điều 16. Trách nhiệm của người chủ trì cuộc họp
 • Điều 17. Trách nhiệm của người tham dự cuộc họp
 • Điều 18. Biên bản cuộc họp và thông báo kết quả cuộc họp
 • Điều 19. Trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện ý kiến kết luận, chỉ đạo được đưa ra ...
 • Chương 3: CÁC CUỘC HỌP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Điều 20. Các loại cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 21. Cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ với các Phó Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 22. Cuộc họp để xử lý những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm quyền giải quyết của Bộ trưởng ...
 • Điều 23. Việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác lớn, quan trọng của Chính phủ
 • Điều 24. Việc tổ chức cuộc họp sơ kết, tổng kết chuyên đề của Chính phủ
 • Điều 25. Văn phòng Chính phủ đề nghị tổ chức cuộc họp của Thủ tướng Chính phủ
 • Điều 26. Trách nhiệm của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đối với các cuộc họp của Thủ tướng ...
 • Chương 4: CÁC CUỘC HỌP CỦA BỘ TRƯỞNG, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN NGANG BỘ, THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUỘC CHÍNH PHỦ
 • Điều 27. Các loại cuộc họp của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính ...
 • Điều 28. Việc tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác
 • Điều 29. Việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết chuyên đề
 • Điều 30. Việc tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác hàng ...
 • Điều 31. Các cuộc họp của Văn phòng Chính phủ với các Bộ, ngành, chính quyền địa phương, Tổng công ty ...
 • Điều 32. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đối với cuộc họp ...
 • Chương 5: CÁC CUỘC HỌP CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH VÀ CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN
 • Điều 33. Các loại cuộc họp của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp ...
 • Điều 34. Việc tổ chức cuộc họp để giải quyết những vấn đề quan trọng liên ngành vượt quá thẩm quyền của ...
 • Điều 35. Trách nhiệm của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Chánh Văn phỏng Ủy ban nhân dân ...
 • Điều 36. Không chỉ đạo việc tổ chức hội nghị tập huấn, triển khai nhiệm vụ công tác
 • Điều 37. Không tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp trên với Chủ tịch ...
 • Điều 38. Việc tổ chức họp sơ kết, tống kết của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 39. Việc tổ chức cuộc họp tập huấn, triển khai do thủ trưởng cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân ...
 • Chương 6: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC
 • Điều 40. Xây dựng chương trình công tác khoa học, hợp lý để giảm bớt việc tổ chức các cuộc họp
 • Điều 41. Yêu cầu đối với việc tổ chức cuộc họp của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước có quan hệ ...
 • Điều 42. Cấm kết hợp tổ chức cuộc họp với việc tham quan, nghỉ mát
 • Điều 43. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, giải quyết công việc tại chỗ của thủ trưởng cơ quan ...
 • Chương 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 44. Trách nhiệm quản lý chế độ họp trong các cơ quan hành chính nhà nước
 • Điều 45. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 114/2006/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Án lệ về Quyết định 114/2006/QĐ-TTg

Đang cập nhật