Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc Số hiệu: 60/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 19/06/2013 Lĩnh vực: Lao động

Mục lục Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT KHOẢN 3 ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc
 • Điều 5. Những hành vi cấm khi thực hiện dân chủ tại nơi làm việc
 • Chương 2. NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ TẠI NƠI LÀM VIỆC
 • Điều 6. Nội dung người sử dụng lao động phải công khai
 • Điều 7. Nội dung người lao động tham gia ý kiến
 • Điều 8. Nội dung người lao động quyết định
 • Điều 9. Nội dung người lao động kiểm tra, giám sát
 • Chương 3. HÌNH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ TẠI NƠI LÀM VIỆC
 • Mục 1: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
 • Điều 10. Trách nhiệm tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
 • Điều 11. Số lượng, thành phần, tiêu chuẩn thành viên tham gia đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
 • Điều 12. Quy trình đối thoại định kỳ tại nơi làm việc
 • Điều 13. Đối thoại khi một bên có yêu cầu
 • Mục 2: HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG
 • Điều 14. Tổ chức hội nghị người lao động
 • Điều 15. Trách nhiệm tổ chức hội nghị người lao động
 • Điều 16. Thành phần tham gia hội nghị người lao động
 • Điều 17. Bầu đại biểu tham dự hội nghị đại biểu
 • Điều 18. Nội dung hội nghị người lao động
 • Điều 19. Quy trình tổ chức Hội nghị người lao động
 • Điều 20. Phổ biến, triển khai, giám sát thực hiện nghị quyết hội nghị người lao động
 • Mục 3: CÁC HÌNH THỨC THỰC HIỆN DÂN CHỦ KHÁC
 • Điều 21. Các hình thức thực hiện dân chủ khác
 • Điều 22. Áp dụng các hình thức thực hiện dân chủ khác tại doanh nghiệp
 • Chương 4. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành

Ngày 19/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

Nghị định 60/2013/NĐ-CP quy định nội dung quy chế dân chủ ở cơ sở thể hiện thông qua 02 hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc bao gồm: đối thoại tại nơi làm việc và hội nghị người lao động. Theo đó, đối thoại định kỳ tại nơi làm việc do người sử dụng lao động chủ trì, phối hợp với tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở thực hiện 03 tháng một lần để trao đổi, thảo luận các nội dung quy định tại Điều 64 của Bộ luật Lao động; khoảng cách giữa hai lần đối thoại định kỳ liền kề tối đa không quá 90 ngày. Về hội nghị lao động, doanh nghiệp có từ 10 người lao động trở lên phải tổ chức hội nghị. Hội nghị người lao động được tổ chức 12 tháng một lần.

Bên cạnh đó, nghị định 60 còn quy định chi tiết về Nội dung người sử dụng lao động phải công khai, Nội dung người lao động tham gia ý kiến, Nội dung người lao động quyết định, Nội dung người lao động kiểm tra, giám sát nhằm gia tăng sự tham gia của người lao động- đối tượng vốn thường được xem là “bên yếu thế” trong quan hệ lao động. 

Nghị định 60/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 60/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 60/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật