Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng Số hiệu: 62/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/06/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Nghị định 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

  • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ XÂY DỰNG
  • Điều 1. Vị trí, chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Cơ cấu tổ chức của Bộ
  • Điều 4. Hiệu lực thi hành
  • Điều 5. Trách nhiệm thi hành

Ngày 25/6/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/2013/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng

Theo quy định của Nghị định 62/2013/NĐ-CP , Bộ Xây dựng là cơ quan của Chính phủ được giao thực hiện 27 nhiệm vụ, quyền hạn và có 25 tổ chức trực thuộc, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: Quy hoạch xây dựng, kiến trúc; hoạt động đầu tư xây dựng; phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật đô thị và khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao; nhà ở; công sở; thị trường bất động sản; vật liệu xây dựng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật.

Trong 25 tổ chức trực thuộc của Bộ Xây dựng, có 17 tổ chức là tổ chức giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước, 08 tổ chức còn lại là tổ chức trực thuộc Bộ Xây dựng. Các quy định cụ thể khác về cơ cấu tổ chức cũng được quy định cụ thể tại Điều 3 Nghị định 62/2013/NĐ-CP.

Một số nhiệm vụ cụ thể:

+ Trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội; dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; dự thảo nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật hàng năm của Chính phủ và các nghị quyết, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn, năm năm, hàng năm và các dự án, công trình quan trọng quốc gia thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo sự phân công của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

+ Trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác theo phân công.

+ Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ; xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành hệ thống quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn quốc gia, định mức kinh tế - kỹ thuật, thiết kế điển hình, thiết kế mẫu trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ.

Nghị định 62/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 62/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 62/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật