Nghị định 61/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 61/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước Số hiệu: 61/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/06/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước

Mục lục Nghị định 61/2013/NĐ-CP Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước

 • NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và ...
 • Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2013.
 • Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
 • QUY CHẾ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI DOANH ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Mục đích giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính
 • Điều 4. Các từ ngữ trong Quy chế này được hiểu như sau
 • Chương 2. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP DO NHÀ NƯỚC LÀM CHỦ ...
 • MỤC 1. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH
 • Điều 5. Chủ thể giám sát
 • Điều 6. Nội dung giám sát
 • Điều 7. Căn cứ thực hiện giám sát tài chính
 • Điều 8. Phương thức giám sát tài chính
 • Điều 9. Tổ chức giám sát
 • MỤC 2. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH ĐẶC BIỆT
 • Điều 10. Các trường hợp giám sát tài chính đặc biệt
 • Điều 11. Quyết định giám sát tài chính đặc biệt
 • Điều 12. Trách nhiệm của Hội đồng thành viên (Chủ tịch Công ty), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp ...
 • Điều 13. Quy trình giám sát đặc biệt của chủ sở hữu
 • Điều 14. Xử lý doanh nghiệp thuộc diện giám sát đặc biệt
 • MỤC 3. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
 • Điều 15. Căn cứ và các chỉ tiêu đánh giá doanh nghiệp
 • Điều 16. Nguyên tắc đánh giá và xếp loại doanh nghiệp, xếp loại kết quả hoạt động của viên chức quản ...
 • Điều 17. Chế độ báo cáo đánh giá và xếp loại doanh nghiệp
 • MỤC 4. CHẾ ĐỘ KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 18. Mức khen thưởng đối với viên chức quản lý doanh nghiệp
 • Điều 19. Xử lý vi phạm và hình thức kỷ luật
 • Chương 3. GIÁM SÁT TÀI CHÍNH VÀ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ TRÊN ...
 • Điều 20. Chủ thể giám sát
 • Điều 21. Nội dung giám sát tài chính
 • Điều 22. Quy trình giám sát
 • Điều 23. Chế độ báo cáo
 • Điều 24. Đánh giá kết quả hoạt động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có vốn nhà nước
 • Chương 4. QUY ĐỊNH VỀ CÔNG KHAI THÔNG TIN TÀI CHÍNH
 • Điều 25. Đối tượng, phạm vi công khai thông tin tài chính
 • Điều 26. Mục đích và nguyên tắc công khai thông tin tài chính
 • Điều 27. Nội dung công khai thông tin tài chính
 • Điều 28. Tổ chức công khai thông tin
 • Chương 5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 29. Tổ chức thực hiện

Ngày 25/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61/2013/NĐ-CP về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Đối tượng áp dụng là các Công ty TNHH  một thành viên - Công ty mẹ trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con do Thủ tướng Chính phủ, Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập (gọi chung là công ty mẹ) và công ty TNHH một thành viên do Bộ quản lý ngành, UBND cấp tỉnh quyết định thành lập.

Nghị định 61/2013/NĐ-CP đã quy định các vấn đề liên quan đến giám sát tài chính, giám sát tài chính đặc biệt như: chủ thể, nội dung, căn cứ, phương thức giám sát.

Ban hành kèm theo Nghị định này Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước.

Đối với giám sát đặc biệt, doanh nghiệp được đặt vào tình trạng giám sát tài chính đặc biệt nếu tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm hoặc qua công tác giám sát tài chính, kiểm toán phát hiện có tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh thuộc một trong các trường hợp: Kinh doanh thua lỗ, có hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu vượt quá mức an toàn theo quy định; có số lỗ phát sinh từ 30% vốn chủ sở hữu trở lên hoặc số lỗ lũy kế lớn hơn 50% vốn chủ sở hữu; có hệ số khả năng thanh toán nợ đến hạn nhỏ hơn 0,5; hoặc báo cáo không đúng thực tế về tài chính, làm sai lệch lớn kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, Nghị định 61/2013/NĐ-CP cũng có những quy định chi tiết về nguyên tắc, nội dung công khai tài chính của các doanh nghiệp nhằm đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, kịp thời giúp doanh nghiệp khắc phục tồn tại, hoàn thành mục tiêu, kế hoạch kinh doanh, nhiệm vụ công ích, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

Nghị định 61/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 61/2013/NĐ-CP để xử lý: