Thông tư 09/2013/TT-BTP

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2013/TT-BTP

Tiêu đề: Thông tư 09/2013/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Số hiệu: 09/2013/TT-BTP Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tư pháp Người ký: Hà Hùng Cường Ngày ban hành: 15/06/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật

Mục lục Thông tư 09/2013/TT-BTP hướng dẫn Nghị định 16/2013/NĐ-CP về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 16/2013/NĐ-CP NGÀY 06/02/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ RÀ SOÁT ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Văn bản quy phạm pháp luật thuộc trách nhiệm rà soát, hệ thống hóa của các cơ quan nhà nước
 • Chương II RÀ SOÁT VĂN BẢN
 • Điều 3. Văn bản là căn cứ pháp lý để rà soát
 • Điều 4. Căn cứ xác định tình hình phát triển kinh tế - xã hội là căn cứ rà soát văn bản
 • Điều 5. Quy trình thực hiện việc rà soát văn bản
 • Điều 6. Phân công người rà soát văn bản
 • Điều 7. Thực hiện rà soát văn bản
 • Điều 8. Lấy ý kiến của tổ chức pháp chế, cơ quan tư pháp về kết quả rà soát văn bản
 • Điều 9. Trình Thủ trưởng cơ quan rà soát xem xét, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kết quả rà soát văn bản
 • Điều 10. Xây dựng văn bản để đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung văn bản được ...
 • Điều 11. Công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần theo quy định tại
 • Chương III TỔNG RÀ SOÁT HỆ THỐNG VĂN BẢN, RÀ SOÁT VĂN BẢN THEO CHUYÊN ĐỀ, LĨNH VỰC, ĐỊA BÀN
 • Điều 12. Phạm vi, mục đích của tổng rà soát hệ thống văn bản
 • Điều 13. Phạm vi, mục đích của rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực và địa bàn
 • Điều 14. Lập kế hoạch tổng rà soát hệ thống văn bản, kế hoạch rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực ...
 • Điều 15. Kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản, kết quả rà soát văn bản theo chuyên đề, lĩnh vực, địa ...
 • Chương IV HỆ THỐNG HÓA VĂN BẢN
 • Điều 16. Tập hợp văn bản và kết quả rà soát các văn bản để phục vụ hệ thống hóa
 • Điều 17. Tập hợp, kiểm tra lại kết quả rà soát, rà soát bổ sung các văn bản thuộc đối tượng, phạm vi ...
 • Điều 18. Lập các danh mục văn bản
 • Điều 19. Tiêu chí sắp xếp văn bản trong Tập hệ thống hóa văn bản còn hiệu lực và các danh mục văn bản
 • Điều 20. Quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc hệ thống hóa văn bản
 • Chương V XÂY DỰNG CƠ SỞ DỮ LIỆU, CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, BIỂU MẪU
 • Điều 21. Cơ sở dữ liệu rà soát, hệ thống hóa văn bản
 • Điều 22. Chế độ báo cáo hàng năm
 • Điều 23. Biểu mẫu kèm theo Thông tư
 • Chương VI ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 24. Hiệu lực thi hành
 • Điều 25. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2013/TT-BTP để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2013/TT-BTP

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2013/TT-BTP

Đang cập nhật