Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Click để xem chi tiết và Tải về Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Tiêu đề: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 Số hiệu: 30/2013/QH13 Loại văn bản: Luật Nơi ban hành: Quốc hội Người ký: Nguyễn Sinh Hùng Ngày ban hành: 19/06/2013 Lĩnh vực: Quốc phòng

Mục lục Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

 • LUẬT GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Mục tiêu giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 5. Nguyên tắc giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 6. Chính sách của Nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 7. Quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 8. Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 9. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương II GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH TRONG NHÀ TRƯỜNG
 • Điều 10. Trường tiểu học, trung học cơ sở
 • Điều 11. Trường trung học phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề
 • Điều 12. Trường cao đẳng nghề, cơ sở giáo dục đại học
 • Điều 13. Trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
 • Chương III BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 14. Đối với đối tượng trong cơ quan, tổ chức của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị ...
 • Điều 15. Đối với người quản lý doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập
 • Điều 16. Đối với cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng dân cư
 • Điều 17. Thẩm quyền triệu tập, quy định cơ sở bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
 • Điều 18. Chế độ, quyền lợi đối với đối tượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
 • Chương IV PHỔ BIẾN KIẾN THỨC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH CHO TOÀN DÂN
 • Điều 19. Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh
 • Điều 20. Hình thức phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh
 • Điều 21. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho người dân ở khu vực biên giới, hải đảo, miền núi ...
 • Điều 22. Phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh trong doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp
 • Chương V GIÁO VIÊN, GIẢNG VIÊN, BÁO CÁO VIÊN, TUYÊN TRUYỀN VIÊN GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 23. Giáo viên, giảng viên
 • Điều 24. Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn, tuyển dụng giáo viên, giảng viên
 • Điều 25. Trách nhiệm và quyền lợi của giáo viên, giảng viên
 • Điều 26. Báo cáo viên
 • Điều 27. Tuyên truyền viên
 • Điều 28. Trách nhiệm và quyền lợi của báo cáo viên, tuyên truyền viên
 • Chương VI KINH PHÍ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 29. Nguồn kinh phí
 • Điều 30. Nội dung chi
 • Điều 31. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán
 • Chương VII NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ QUAN, TỔ CHỨC VỀ GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH
 • Điều 32. Nội dung quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 33. Cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục quốc phòng và an ninh
 • Điều 34. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng
 • Điều 35. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an
 • Điều 36. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 • Điều 37. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Nội vụ
 • Điều 38. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
 • Điều 39. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Điều 40. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và cơ quan, tổ chức ở ...
 • Điều 41. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân các cấp
 • Điều 42. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân các cấp
 • Điều 43. Trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên
 • Điều 44. Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh các cấp
 • Điều 45. Trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức
 • Chương VIII ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 46. Hiệu lực thi hành
 • Điều 47. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh được Quốc hội ban hành ngày 19/06/2013.

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh gồm 8 chương, 47 điều, quy định nguyên tắc, chính sách, nội dung cơ bản, hình thức giáo dục quốc phòng và an ninh; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, quyền và trách nhiệm của công dân về giáo dục quốc phòng và an ninh.. Cụ thể:

Về nguyên tắc, giáo dục quốc phòng và an ninh phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ Hiến pháp và pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý thống nhất của Nhà nước. Nhà nước bảo đảm nguồn lực cho hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh, có chính sách ưu tiên đối với khu vực biên giới, hải đảo, miền núi, vùng sâu, vùng xa; khuyến khích, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức, cá nhân đóng góp trí tuệ, công sức, tiền, tài sản cho giáo dục quốc phòng và an ninh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thành tích trong giáo dục quốc phòng và an ninh được khen thưởng theo quy định của pháp luật.

Nội dung phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh bao gồm: Những hiểu biết cần thiết về độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; âm mưu, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nhiệm vụ quốc phòng và an ninh trong từng thời kỳ; phòng thủ dân sự; trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Luật giáo dục quốc phòng và an ninh cấm các hành vi lợi dụng hoạt động giáo dục quốc phòng và an ninh để tuyên truyền xuyên tạc đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiết lộ bí mật nhà nước; tuyên truyền chính sách thù địch, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; cản trở việc thực hiện giáo dục quốc phòng và an ninh và các hành vi khác theo quy định của pháp luật.

Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2014.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013 để xử lý: