Thông tư 93/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 93/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 93/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 93/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 08/07/2013 Lĩnh vực: Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 93/2013/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính đối với Ngân hàng hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 3. Vốn chủ sở hữu
 • Điều 4. Sử dụng vốn, tài sản
 • Điều 5. Quản lý doanh thu
 • Điều 6. Quản lý chi phí
 • Điều 7. Đồng tiền hạch toán
 • Điều 8. Chế độ kế toán, kiểm toán, báo cáo và công khai tài chính
 • Điều 9. Kiểm tra, xử lý vi phạm tài chính
 • Điều 10. Trách nhiệm của cơ quan quản lý
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 11. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 12. Hiệu lực thi hành
 • PHỤ LỤC 1. TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NGUỒN VỐN VÀ SỬ DỤNG VỐN
 • V Hoạt động tín dụng
 • PHỤ LỤC 2. TÌNH HÌNH GÓP VỐN
 • PHỤ LỤC 3. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ VỚI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
 • PHỤ LỤC 4. TÌNH HÌNH THU NHẬP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN
 • PHỤ LỤC 5. CÁC CHỈ TIÊU TỔNG HỢP
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 93/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 93/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 93/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 93/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 93/2013/TT-BTC

Đang cập nhật