Thông tư 53/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 53/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 53/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 12/06/2006 Lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 53/2006/TT-BTC hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ TRONG DOANH NGHIỆP
 • Phần I QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Kế toán quản trị
 • 2. Đối tượng áp dụng Thông tư
 • 3. Nhiệm vụ kế toán quản trị trong doanh nghiệp
 • 4. Nội dung, phạm vi, kỳ kế toán quản trị
 • 5. Các thuật ngữ trong Thông tư này được hiểu như sau:
 • Phần II TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 • 1. Việc tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp có các yêu cầu sau:
 • 2. Tổ chức thực hiện kế toán quản trị trong doanh nghiệp theo các nội dung
 • 3. Nguyên tắc tổ chức vận dụng Chứng từ kế toán
 • 4. Nguyên tắc tổ chức vận dụng Tài khoản kế toán
 • 5. Nguyên tắc tổ chức vận dụng Sổ kế toán
 • 6. Yêu cầu, nội dung Báo cáo kế toán quản trị
 • 7. Lưu trữ tài liệu kế toán quản trị
 • Phần III MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHỦ YẾU
 • 1. Kế toán quản trị chi phí và giá thành sản phẩm
 • 2. Kế toán quản trị bán hàng và kết quả kinh doanh
 • 3. Phân tích m
 • 4. Lựa chọn thông tin thích hợp cho việc ra quyết định
 • 5. Lập dự toán ngân sách sản xuất, kinh doanh
 • 6. Kế toán quản trị một số khoản mục khác
 • Phần IV TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
 • 1. Tổ chức bộ máy kế toán quản trị
 • 2. Người làm kế toán quản trị
 • Phần V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • PHỤ LỤC
 • Phụ lục 01 PHIẾU TÍNH GIÁ THÀNH CÔNG VIỆC
 • Phụ lục 02 SỔ CHI TIẾT BÁN HÀNG, KẾT QUẢ
 • Phụ lục 03 BÁO CÁO SẢN XUẤT
 • Phụ lục 04 BÁO CÁO SẢN XUẤT
 • Phụ lục 05a BÁO CÁO GIÁ THÀNH
 • Phụ lục 05b BÁO CÁO GIÁ THÀNH
 • Phụ lục số 06 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH
 • Phụ lục số 07 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
 • Phụ lục số 08 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG, KINH DOANH
 • Phụ lục số 09 BÁO CÁO BÁN HÀNG
 • Phụ lục số 10 BÁO CÁO NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG
 • Phụ lục số 11 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG NGUYÊN LIỆU, VẬT LIỆU
 • Phụ lục số 12 BÁO CÁO TÌNH HÌNH BIẾN ĐỘNG SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ
 • Phụ lục 13 SỔ NHẬT KÝ BÁN HÀNG
 • Phụ lục 14 BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT
 • Phụ lục 15 BÁO CÁO TÌNH HÌNH NỢ THEO THỜI HẠN NỢ VÀ KHÁCH HÀNG
 • Phụ lục 16 BÁO CÁO DỰ BÁO VẬT TƯ THEO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT, KINH DOANH
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 53/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 53/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 53/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 53/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 53/2006/TT-BTC

Đang cập nhật