Thông tư 17/2013/TT-NHNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 17/2013/TT-NHNN

Tiêu đề: Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Số hiệu: 17/2013/TT-NHNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Ngân hàng Nhà nước Người ký: Lê Minh Hưng Ngày ban hành: 16/07/2013 Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 17/2013/TT-NHNN hướng dẫn quản lý ngoại hối đối với việc phát hành trái phiếu quốc tế của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ NGOẠI HỐI ĐỐI VỚI VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA DOANH NGHIỆP KHÔNG ...
 • Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Giải thích từ ngữ
 • Điều 3. Trách nhiệm của doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế
 • Điều 4. Quyền mua ngoại tệ
 • Điều 5. Quy trình xác nhận hạn mức, thẩm định phương án phát hành, đăng ký
 • Chương 2. THỦ TỤC THẨM ĐỊNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NHÀ NƯỚC
 • Điều 6. Thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước
 • Điều 7. Thời điểm đề nghị thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị thẩm định phương án phát hành trái phiếu quốc tế
 • Điều 9. Trình tự thực hiện thẩm định, trình Thủ tư
 • Chương 3. XÁC NHẬN HẠN MỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị xác nhận hạn mức phát hành
 • Điều 11. Trình tự thực hiện xác nhận hạn mức phát hành
 • Chương 4. ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH
 • Điều 12. Hồ sơ đăng ký khoản phát hành
 • Điều 13. Trình tự thực hiện đăng ký khoản phát hành
 • Điều 14. Thời gian xác nhận đăng ký khoản phát hành
 • Điều 15. Sao gửi văn bản xác nhận đăng ký khoản phát hành
 • Chương 5. ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH
 • Điều 16. Đăng ký thay đổi khoản phát hành
 • Điều 17. Hồ sơ đăng ký thay đổi khoản phát hành
 • Điều 18. Trình tự thực hiện xác nhận đăng ký thay đổi khoản phát hành
 • Chương 6. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG, CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC PHÉP
 • Điều 19. Trách nhiệm của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép
 • Chương 7. YÊU CẦU BÁO CÁO, CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 20. Chế độ báo cáo đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu quốc tế
 • Điều 21. Chế độ báo cáo đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép
 • Chương 8. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Điều khoản thi hành
 • Phụ lục 01 ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN HẠN MỨC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 • Phụ lục 02 ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 • Phụ lục 03 ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 • Phụ lục 04 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KHOẢN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU QUỐC TẾ
 • Phụ lục 05 BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VAY, TRẢ NỢ NƯỚC NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 17/2013/TT-NHNN để xử lý: