Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi Số hiệu: 83/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 22/07/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Nghị định 83/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật quản lý thuế và Luật quản lý thuế sửa đổi

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Người nộp thuế
 • Điều 3. Ủy nhiệm thu thuế
 • Điều 4. Áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 5. Nguyên tắc tính thuế, khai thuế, nộp thuế
 • Điều 6. Xác định trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ cho hàng hóa xuất ...
 • Điều 7. Áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Điều 8. Thay đổi, bổ sung thông tin đăng ký thuế
 • Điều 9. Hồ sơ khai thuế
 • Điều 10. Hồ sơ khai bổ sung hồ sơ khai thuế
 • Điều 11. Khai thuế giá trị gia tăng
 • Điều 12. Khai thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Điều 13. Khai thuế tiêu thụ đặc biệt
 • Điều 14. Khai thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu
 • Điều 15. Khai thuế tài nguyên (trừ dầu thô, khí thiên nhiên)
 • Điều 16. Khai thuế bảo vệ môi trường
 • Điều 17. Khai thuế thu nhập cá nhân
 • Điều 18. Khai thuế môn bài
 • Điều 19. Khai thuế, khoản thu thuộc ngân sách nhà nước về đất đai
 • Điều 20. Khai phí, lệ phí, các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước
 • Điều 21. Khai thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp (hoặc thuế thu nhập cá nhân) của tổ chức ...
 • Điều 22. Khai thuế tài nguyên, thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoat động khai thác, xuất bán dầu thô ...
 • Điều 23. Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.
 • Điều 24. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế
 • Điều 25. Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế
 • Điều 26. Địa điểm và hình thức nộp thuế
 • Điều 27. Thanh toán tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt do cơ quan thuế quản lý.
 • Điều 28. Xác định ngày đã nộp thuế.
 • Điều 29. Xử lý tiền thuế, tiền chậm nộp và tiền phạt nộp thừa.
 • Điều 30. Nộp thuế trong thời gian giải quyết khiếu nại, khởi kiện
 • Điều 31. Gia hạn nộp thuế
 • Điều 32. Xóa nợ tiền thuế, tỉền chậm nộp, tiền phạt
 • Điều 33. Ấn định số tiền thuế
 • Điều 34. Ấn định từng yếu tố liên quan đến việc xác định số tiền thuế phải nộp
 • Điều 35. Căn cứ ấn định thuế
 • Điều 36. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)
 • Điều 37. Thời hạn nộp thuế đối với trường hợp cơ quan thuế tính thuế hoặc ấn định thuế
 • Điều 38. Điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất hàng hóa ...
 • Điều 39. Nộp dần tiền thuế nợ
 • Điều 40. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh
 • Điều 41. Trách nhiệm của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết hồ sơ hoàn thuế
 • Điều 42. Xác định số thuế được miễn, giảm
 • Điều 43. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc xây dựng và quản lý hệ thống thông ...
 • Điều 44. Trách nhiệm cung cấp thông tin của cơ quan nhà nước
 • Điều 45. Trách nhiệm cung cấp thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan
 • Điều 46. Thu thập thông tin ở ngoài nước trong quản lý thuế
 • Điều 47. Công khai thông tin về người nộp thuế
 • Điều 48. Khai thuế, nộp thuế, giao dịch với cơ quan quản lý thuế thông qua phương tiện điện tử
 • Điều 49. Các trường hợp kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế
 • Điều 50. Kiểm tra sau thông quan về thuế tại trụ sở của người nộp thuế.
 • Điều 51. Quyền khiếu nại, tố cáo của người nộp thuế, tổ chức, cá nhân
 • Điều 52. Thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan quản lý thuế các cấp
 • Điều 53. Trách nhiệm và quyền hạn của cơ quan quản lý thuế trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về ...
 • Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 54. Hiệu lực thi hành
 • Điều 55. Xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007 ...
 • Điều 56. Tổ chức thực hiện

Ngày 22/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế.

Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, áp dụng đối với việc quản lý các loại thuế; phí, lệ phí; tiền thuê đất, thuê mặt nước; tiền sử dụng đất; thu từ khai thác tài nguyên khoáng sản và các khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước do cơ quan quản lý thuế quản lý thu theo quy định của pháp luật.

Nghị định 83/2013/NĐ-CP giao trách nhiệm cho Bộ Tài chính xây dựng, ban hành các quy định quản lý rủi ro và bộ tiêu chí đánh giá rủi ro theo các chức năng để đáp ứng yêu cầu quản lý trong từng thời kỳ, cụ thể đối với lĩnh vực thuế và hải quan. Đồng thời, quy định rõ trách nhiệm của cơ quan thuế, hải quan các cấp trong việc sử dụng thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro; quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống thông tin nghiệp vụ, cơ sở dữ liệu để đánh giá rủi ro trong quản lý thuế. 

Một trong những quy định mới khác nổi bật của Nghị định 83/2013/NĐ-CP là cơ quan thuế thực hiện công khai danh sách hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện không phải nộp theo phương pháp khoán và công khai số thuế phải nộp của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán đầy đủ, kịp thời trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Ngoài ra, nghị định 83 cũng có rất nhiều quy định được cụ thế hóa, kế thừa điểm mới của Luật quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế, tạo điều kiện hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu.

Nghị định 83/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 83/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Phân tích chính sách về Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 83/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật