Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp Số hiệu: 85/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 29/07/2013 Lĩnh vực: Bổ trợ tư pháp

Mục lục Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Chương 2. TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP CÔNG LẬP
 • Điều 2. Tổ chức giám định tư pháp công lập
 • Điều 3. Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế
 • Điều 4. Trung tâm pháp y cấp tỉnh
 • 1. Trung tâm pháp y cấp tỉnh có các chức năng, nhiệm vụ sau đây:
 • 2. Trung tâm pháp y cấp tỉnh có Giám đốc, các Phó Giám đốc. Giám đốc, các Phó Giám đốc phụ trách chuyên ...
 • 3. Trung tâm pháp y cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập, hoạt động theo quy định của Luật giám định ...
 • Điều 5. Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng
 • Điều 6. Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an
 • Điều 7. Viện pháp y tâm thần Trung ương thuộc Bộ Y tế
 • Điều 8. Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế
 • Điều 9. Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an
 • Điều 10. Phòng Kỹ thuật hình sự thuộc Công an cấp tỉnh
 • Điều 11. Phòng Giám định kỹ thuật hình sự thuộc Bộ Quốc phòng
 • Chương 3. VĂN PHÒNG GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • Điều 12. Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 13. Đơn xin phép thành lập, dự thảo Quy chế tổ chức, hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 14. Đơn đề nghị đăng ký hoạt động, Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 15. Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định ...
 • Điều 16. Thông báo, đăng báo về nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 17. Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 19. Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 20. Thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 21. Chấm dứt hoạt động Văn phòng giám định tư pháp
 • Điều 22. Chính sách đối với Văn phòng giám định tư pháp
 • Chương 4. CÔNG BỐ DANH SÁCH NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC, TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP THEO VỤ VIỆC
 • Điều 23. Thời gian công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp ...
 • Điều 24. Thông tin công bố về người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ ...
 • Chương 5. CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP VÀ NGƯỜI THAM GIA GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • Điều 25. Chế độ bồi dưỡng giám định tư pháp
 • Điều 26. Chế độ phụ cấp đối với giám định viên tư pháp
 • Chương 6. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP
 • Điều 27. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • c) Bộ Y tế có trách nhiệm củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động của Viện pháp y quốc gia, Viện pháp y ...
 • Điều 28. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp và cơ quan chuyên môn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
 • Chương 7. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 29. Quy định chuyển tiếp
 • Điều 30. Hiệu lực thi hành

Ngày 29/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 85/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật giám định tư pháp. 

Với 07 chương, 30 điều, Nghị định 85/2013/NĐ-CP quy định về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức giám định tư pháp công lập; việc thành lập và đăng ký hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp; chính sách ưu đãi đối với Văn phòng giám định tư pháp; công bố danh sách người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc; nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là UBND cấp tỉnh) đối với hoạt động giám định tư pháp.

 Nghị định đã quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của các tổ chức giám định tư pháp công lập, tiêu biểu là các tổ chức sau: Viện pháp y quốc gia thuộc Bộ Y tế, Trung tâm pháp y cấp tỉnh, Viện pháp y quân đội thuộc Bộ Quốc phòng, Trung tâm giám định pháp y thuộc Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thuộc Bộ Y tế, Viện khoa học hình sự thuộc Bộ Công an… 

Bên cạnh đó, Nghị định 85 còn quy định cụ thể về chế độ phụ cấp đối với giám định viên tư pháp. Theo đó, giám định viên tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần, kỹ thuật hình sự được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm, công việc giám định tư pháp. Giám định viên tư pháp thuộc tổ chức giám định tư pháp công lập trong lĩnh vực pháp y, pháp y tâm thần thuộc ngành y tế được hưởng chế độ phụ cấp ưu đãi nghề.

Nghị định số 85/2013 cũng quy định về quản lý nhà nước về hoạt động giám định tư pháp thông qua các quy định pháp luật về  trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh đối với hoạt động giám định tư pháp, trong đó có trách nhiệm đào tạo, bồi dưỡng để cấp chứng chỉ nghiệp vụ giám định pháp y, pháp y tâm thần và kỹ thuật hình sự, trách nhiệm xây dựng tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động của người giám định tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý. 

Nghị định số 85/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/09/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 85/2013/NĐ-CP để xử lý:

Phân tích chính sách về Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 85/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật