Thông báo 162-TB/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 162-TB/TW

Tiêu đề: Thông báo 162-TB/TW về kết luận của Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban đảng ở Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 162-TB/TW Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang Ngày ban hành: 10/06/2008 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Ban Chấp hành Trung ương ban hành Thông báo 162-TB/TW về kết luận của Ban Bí thư về sắp xếp tổ chức đơn vị nghiên cứu, giảng dạy, sự nghiệp của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và các Ban đảng ở Trung ương.

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 60-QĐ/TW ngày 07-5-2007 về hợp nhất Học viện Hành chính quốc gia và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thành Học viện - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, trong đó đã xác định 14 đơn vị như sau:

- 8 đơn vị chức năng ở trung tâm Học viện: Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ Quản lý đào tạo, Vụ Quản lý khoa học, Vụ Các trường chính trị, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Ban Thanh tra, Văn phòng Học viện.

- 4 học viện khu vực: Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực II, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực IV.

- 2 học viện chuyên ngành: Học viện Hành chính, Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 162-TB/TW để xử lý:

Tin tức về Thông báo 162-TB/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 162-TB/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 162-TB/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 162-TB/TW

Đang cập nhật