Quyết định 784/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 784/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 784/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 784/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Tiến Dĩnh Ngày ban hành: 26/06/2013 Lĩnh vực: Tổ chức chính trị - xã hội

Mục lục Quyết định 784/QĐ-BNV năm 2013 phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM
 • Điều 1. Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam đã được Đại ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký,
 • Điều 3. Chủ tịch Hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học Việt Nam, Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ và ...
 • ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HỘI GIẢI PHẪU BỆNH - TẾ BÀO BỆNH HỌC VIỆT NAM
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Tên gọi, biểu tượng
 • Điều 2. Tôn chỉ, mục đích
 • Điều 3. Địa vị pháp lý, trụ sở
 • Điều 4. Phạm vi, lĩnh vực hoạt động
 • Điều 5. Nguyên tắc tổ chức, hoạt động
 • Chương 2. QUYỀN HẠN, NHIỆM VỤ
 • Điều 6. Quyền hạn
 • Điều 7. Nhiệm vụ
 • Chương 3. HỘI VIÊN
 • Điều 8. Hội viên, tiêu chuẩn hội viên
 • Điều 9. Quyền của hội viên
 • Điều 10. Nghĩa vụ của hội viên
 • Điều 11. Thủ tục, thẩm quyền kết nạp hội viên; thủ tục ra Hội
 • Chương 4. TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG
 • Điều 12. Cơ cấu tổ chức của Hội
 • Điều 13. Đại hội
 • Điều 14. Ban Chấp bành
 • Điều 15. Ban Thường vụ
 • Điều 16. Ban Kiểm tra
 • Điều 17. Văn phòng, các ban chuyên môn và tổ chức thuộc Hội
 • Điều 18. Chi hội Giải phẫu bệnh - Tế bào bệnh học
 • Điều 19. Chủ tịch, Phó Chủ tịch
 • Điều 20. Tổng thư ký và Phó Tổng thư ký
 • Chương 5. CHIA, TÁCH; SÁP NHẬP; HỢP NHẤT; ĐỔI TÊN VÀ GIẢI THỂ
 • Điều 21. Chia, tách; sáp nhập; hợp nhất và đổi tên và giải thể Hội
 • Chương 6. TÀI CHÍNH VÀ TÀI SẢN
 • Điều 22. Tài chính, tài sản của Hội
 • Điều 23. Quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội
 • Chương 7. KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT
 • Điều 24. Khen thưởng
 • Điều 25. Kỷ luật
 • Chương 8. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 26. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội
 • Điều 27. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 784/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 784/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 784/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 784/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 784/QĐ-BNV

Đang cập nhật