Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình Số hiệu: 16/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Nguyễn Hữu Hoài Ngày ban hành: 31/07/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước

Mục lục Quyết định 16/2013/QĐ-UBND về Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU" VÀ"DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn ...
 • QUY CHẾ XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU" VÀ "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH QUẢNG BÌNH
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc tổ chức xét tặng
 • Điều 4. Hình thức tôn vinh và khen thưởng
 • Điều 5. Kinh phí tổ chức
 • Điều 6. Các hành vi nghiêm cấm
 • Chương II TỔ CHỨC XÉT TẶNG DANH HIỆU
 • Điều 7. Việc xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" và "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình được ...
 • Điều 8. Thẩm quyền tổ chức xét, tôn vinh
 • Điều 9. Tổ chức và hoạt động của Hội đồng xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu", "Doanh nhân tiêu ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của Hội đồng
 • Điều 11. Trách nhiệm của Cơ quan thường trực Hội đồng
 • Chương III TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU" "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU" TỈNH QUẢNG BÌNH ...
 • Điều 12. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Điều 13. Tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Điều 14. Nguyên tắc ưu tiên trong xét tặng danh hiệu
 • Điều 15. Thang điểm xét tặng danh hiệu
 • Điều 16. Thang điểm xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Chương IV HỒ SƠ, THỦ TỤC, QUY TRÌNH TỔ CHỨC XÉT, TÔN VINH
 • Điều 17. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Điều 18. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Điều 19. Quy trình xét tặng
 • Điều 20. Hồ sơ cơ quan thường trực Hội đồng gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
 • Điều 21. Tổ chức tôn vinh
 • Chương V TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 22. Trách nhiệm thi hành
 • Điều 23. Xử lý vi phạm
 • PHỤ LỤC MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM DỰ XÉT TẶNG DANH HIỆU "DOANH NGHIỆP TIÊU BIỂU", "DOANH NHÂN TIÊU BIỂU ...
 • Mẫu số 01 BẢN ĐĂNG KÝ Tham dự xét tặng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ... ...
 • Mẫu số 02 BẢN ĐĂNG KÝ Tham dự xét tặng danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Quảng Bình lần thứ.....năm ...
 • Mẫu số 03 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị xét tặng danh hiệu "Doanh nghiệp tiêu biểu" tỉnh Quảng ...
 • Mẫu số 04 BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị xét tặng "Doanh nhân tiêu biểu" tỉnh Quảng Bình
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 16/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 16/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật