Thông tư 22/2013/TT-BYT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 22/2013/TT-BYT

Tiêu đề: Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Số hiệu: 22/2013/TT-BYT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Nguyễn Thị Kim Tiến Ngày ban hành: 09/08/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược, Giáo dục, đào tạo, Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Thông tư 22/2013/TT-BYT hướng dẫn đào tạo liên tục trong lĩnh vực y tế Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VIỆC ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO CÁN BỘ Y TẾ
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN, HÌNH THỨC, CHƯƠNG TRÌNH, TÀI LIỆU, GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO LIÊN TỤC CHO ...
 • Điều 4. Trách nhiệm trong đào tạo liên tục
 • Điều 5. Thời gian đào tạo liên tục
 • Điều 6. Các hình thức đào tạo liên tục và nguyên tắc quy đổi
 • Điều 7. Chương trình và tài liệu đào tạo liên tục
 • Điều 8. Thẩm định và ban hành chương trình, tài liệu đào tạo liên tục
 • Điều 9. Giảng viên đào tạo liên tục
 • Chương III TỔ CHỨC, QUẢN LÝ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
 • Điều 10. Mã cơ sở đào tạo liên tục
 • Điều 11. Cấp mã cơ sở đào tạo liên tục
 • Điều 12. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch đào tạo liên tục
 • Điều 13. Triển khai đào tạo liên tục
 • Điều 14. Xác nhận đã tham gia đào tạo liên tục
 • Điều 15. Trách nhiệm quản lý công tác đào tạo liên tục
 • Điều 16. Quản lý chất lượng cơ sở đào tạo liên tục
 • Điều 17. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trong và ngoài nước về y tế.
 • Điều 18. Kinh phí cho đào tạo liên tục
 • Điều 19. Chế độ báo cáo
 • Chương IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 20. Hiệu lực thi hành
 • Điều 21. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC CHỨNG CHỈ (HOẶC GIẤY CHỨNG NHẬN) ĐÀO TẠO LIÊN TỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 22/2013/TT-BYT để xử lý: