Quyết định 1853/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1853/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành Số hiệu: 1853/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Mai Hoa Niê Kđăm Ngày ban hành: 03/09/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 1853/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020 do tỉnh Đắk Lắk ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ĐẮK LẮK THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch của tỉnh Đắk Lắk thực hiện Chương trình hành động của ...
 • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ...
 • KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA TỈNH ĐẮK LẮK THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỰC HIỆN NGHỊ ...
 • I. MỤC TIÊU
 • II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
 • 1. Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị:
 • 2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về thể dục, thể thao
 • 3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học
 • 4. Mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động thể dục, thể thao quần chúng
 • 5. Đẩy mạnh và phát triển các môn thể thao thành tích cao.
 • 6. Đầu tư cơ sở vật chất, tài chính và hoạt động xã hội hóa thể dục, thể thao.
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • DANH MỤC MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1853/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1853/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1853/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1853/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1853/QĐ-UBND

Đang cập nhật