Quyết định 4722/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4722/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4722/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa tài liệu Kho Lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (2013 - 2015) Số hiệu: 4722/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Hứa Ngọc Thuận Ngày ban hành: 30/08/2013 Lĩnh vực: Văn thư, lưu trữ

Mục lục Quyết định 4722/QĐ-UBND năm 2013 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc Tổ công tác chỉ đạo thực hiện Đề án số hóa tài liệu Kho Lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 (2013 - 2015)

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC ...
 • Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổ công tác chỉ đạo và ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở - ngành có liên ...
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHUYÊN VIÊN GIÚP VIỆC TỔ CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi, đối tượng điều chỉnh
 • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ công tác
 • Điều 3. Nhiệm vụ của Tổ chuyên viên
 • Điều 4. Trụ sở hoạt động của Tổ công tác
 • Chương 2. TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
 • Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ công tác
 • Điều 6. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ công tác
 • Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Tổ công tác
 • Điều 8. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ trưởng Tổ chuyên viên
 • Điều 9. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ phó Tổ chuyên viên
 • Điều 10. Nhiệm vụ của các thành viên Tổ chuyên viên
 • Chương 3. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC
 • Điều 11. Nguyên tắc làm việc của Tổ công tác và Tổ chuyên viên
 • Điều 12. Chế độ làm việc
 • Điều 13. Chế độ báo cáo
 • Điều 14. Chế độ theo dõi, đôn đốc và kiểm tra
 • Điều 15. Mối quan hệ của Tổ công tác
 • Chương 4. CHẾ ĐỘ TÀI CHÍNH
 • Điều 16. Kinh phí hoạt động thường xuyên của Tổ công tác và Tổ chuyên viên
 • Điều 17. Kinh phí thực hiện công tác số hóa tài liệu Kho Lưu trữ của Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành ...
 • Điều 18. Nhân sự phụ trách tài chính
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 19. Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên Tổ công tác và Tổ trưởng, Tổ phó, các thành viên Tổ chuyên ...
 • Điều 20. Trong quá trình thực hiện, nếu xét thấy cần thiết, Tổ công tác kiến nghị Ủy ban nhân dân thành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4722/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4722/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4722/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4722/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4722/QĐ-UBND

Đang cập nhật