Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Tiêu đề: Quyết định 17/2001/QĐ-UB về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam Số hiệu: 17/2001/QĐ-UB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Xuân Phúc Ngày ban hành: 02/04/2001 Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Công nghiệp

Mục lục Quyết định 17/2001/QĐ-UB về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN ...
 • Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này " Qui định về quản lý, cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công ...
 • Điều 2: Các ông Giám đốc Sở Công nghiệp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội theo chức ...
 • Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành, các qui định trước đây của UBND tỉnh trái với ...
 • Điều 4: Các ông Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, ngành trực ...
 • QUI ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, CUNG ỨNG, SỬ DỤNG VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM.
 • CHƯƠNG I NHỮNG QUI ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1: Mọi hoạt động cung ứng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam do Uỷ ban ...
 • Điều 2: Trong qui định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 • Điều 3: Trong Qui định này không áp dụng đối với việc sản xuất VLNCN. Đơn vị nào muốn sản xuất VLNCN ...
 • Điều 4: Tất cả các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế muốn sử dụng VLNCN thường xuyên ...
 • Điều 5: Các đơn vị sử dụng VLNCN phải có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển VLNCN. Kho, phương tiện ...
 • CHƯƠNG II QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VLNCN
 • Điều 6: Sở Công nghiệp là cơ quan đầu mối tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh:
 • Điều 7: Công an tỉnh Quảng Nam có trách nhiệm xem xét, kiểm tra, xác nhận các điều kiện bảo đảm về an ...
 • Điều 8: Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thực hiện chức năng thanh tra Nhà nước về an toàn lao ...
 • Điều 9: Các đơn vị được cấp giấy phép sử dụng VLNCN, trước khi tiến hành nổ mìn phải đăng ký với chính ...
 • CHƯƠNG III QUI ĐỊNH VỀ BẢO QUẢN VLNCN.
 • Điều 10: Các đơn vị sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh phải bảo quản VLNCN theo đúng qui định của TCVN: ...
 • Điều 11: Khi xây dựng xong và đưa vào kho VLNCN vào sử dụng, đơn vị phải báo cáo với cơ quan Thanh tra ...
 • CHƯƠNG IV THỦ TỤC HÀNH CHÍNH VỀ CẤP GIẤY PHÉP SỬ DỤNG VÀ VẬN CHUYỂN VLNCN.
 • A. Thủ tục hành chính về cấp giấy phép sử dụng VLNCN.
 • Điều 12: Các đơn vị có nhu cầu sử dụng VLNCN phải gửi đến UBND tỉnh (thông qua Sở Công nghiệp Quảng Nam ...
 • Điều 13: Thủ tục và thời hạn cấp giấy phép sử dụng VLNCN:
 • B- Thủ tục hành chính về cấp giấy phép vận chuyển VLNCN.
 • Điều 14: Các đơn vị muốn vận chuyển VLNCN trên địa bàn tỉnh phải có giấy phép vận chuyển của cơ quan ...
 • Điều 15: Thủ tục xin cấp giấy phép vận chuyển VLNCN bao gồm:
 • CHƯƠNG V CÔNG TÁC KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM.
 • Điều 16: Sở Công nghịêp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội, Sở Khoa học, Công nghệ ...
 • Điều 17: Các tổ chức, cá nhân có hành vi trái phép, hành vi vi phạm qui định về quản lý VLNCN hiện hành ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 17/2001/QĐ-UB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 17/2001/QĐ-UB

Đang cập nhật